Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4


 

Rozdział: Treść informacji-Data
aktualizacji
Informacje ogólne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

Adres:
90-149 Łódź, Krzywickiego 20

Telefon:
42 678 47 00, 42 678 19 31

Email:
sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl

Strona WWW:
http://www.sosw.edu.lodz.pl

: Skrytka ESP: /000191371/Skrytka ESP


Nazwisko dyrektora:
Tomasz Tomaszewski
  

2010-08-25
Status prawny

Jednostka budżetowa prowadzona przez Miasto Łódź.

2010-08-25
Organizacja i przedmiot działalności placówki

W skład Ośrodka wchodzą:  

 1. Szkoła Podstawowa nr 97 dla Dzieci Niesłyszących,
 2. Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 66, 
 3. Internat,  
 4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Ośrodek realizuje cele: edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze,  terapeutyczne oraz rehabilitacyjne w celu:  

 1. uzyskania maksymalnie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 2. przygotowania do życia w pełnej integracji ze środowiskiem, 
 3. przygotowania do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla i pracy zawodowej,
 4. zapewnienia wszechstronnej opieki wychowankom podczas zajęć szkolnych oraz wychowankom internatu podczas całego okresu pobytu w Ośrodku,
 5. wskazywania właściwych wzorców społecznych.

2010-08-25
Organy Ośrodka

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor Ośrodka,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Wychowanków.

2010-08-25
Majątek placówki

Budynki i budowle                        2 967 698,69

Ruchomości i inne środki trwałe     1 615 478,08

Księgozbiór                                    152 104,28

2015-12-31
Budżet jednostki

2016 rok                                    5 462 200,-

2016-03-22
Zasady funkcjonowania placówki

Ośrodek funkcjonuje na podstawie statutu. Treść dokumentu patrz tutaj.

2017-12-19
Oferty pracy w jednostce Brak ofert 2012-09-03
Kontrole i audyt Brak informacji.
2009-11-23
Ogłoszenia i konkursy Brak ogłoszeń
Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego:
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu "Wyjątkowy uczeń", realizowanego w ramach działania XI.1.2 RPO WŁ oraz projektu "Magiczne elfy", realizowanego w ramach działania XI.1.3 RPO WŁ współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-05-11 10:00 - link do ogłoszenia (nr 536900-N-2020) w BZP:

2020-05-11 10:01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik DOC
2020-05-11 10:02 - Załącznik 1 (formularz ofertowy) : - plik DOC
2020-05-11 10:02 - Załącznik 2 (opis przedmiotu zamówienia) : - plik DOC
2020-05-11 10:04 - Załącznik 3 (oświadczenie wykonawcy) : - plik DOC
2020-05-11 10:04 - Załącznik 4 (pełnomocnictwo wykonawcy) : - plik DOC
2020-05-11 10:05 - Załącznik 5 (wzór umowy) : - plik DOC

2020-05-15 11:15 - Pytania i odpowiedzi : - plik PDF

2020-05-21 15:56 - Informacja z otwarcia ofert : - plik PDF

2020-05-11
Rejestry, ewidencje, archiwa

Zasoby archiwalne obejmują:

 1. teczki akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1959 r. do chwili obecnej, 
 2. dokumentacja uczniów i wychowanków od 1949 r.,
 3. dokumentacja pedagogiczna,
 4. dokumentacja finansowa i techniczna placówki.
2010-08-25

  www.bip.gov.pl