Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Informacje ogólne

Data aktualizacji: 2010-08-25

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

Adres: 90-149 Łódź, Krzywickiego 20

Telefon: 42 678 47 00

e-mail: sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl

Strona WWW: www.sosw.edu.lodz.pl

ePUAP: Skrytka ESP: /000191371/ Skrytka ESP

Nazwisko dyrektora: Tomasz Tomaszewski

Status prawny

Data aktualizacji: 2010-08-25

Jednostka budżetowa prowadzona przez Miasto Łódź.

Organizacja i przedmiot działalności placówki

Data aktualizacji: 2010-08-25

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa nr 97 dla Dzieci Niesłyszących,
 2. Internat,
 3. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Ośrodek realizuje cele: edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne w celu:

 1. uzyskania maksymalnie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 2. przygotowania do życia w pełnej integracji ze środowiskiem, 
 3. przygotowania do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla i pracy zawodowej,
 4. zapewnienia wszechstronnej opieki wychowankom podczas zajęć szkolnych oraz wychowankom internatu podczas całego okresu pobytu w Ośrodku,
 5. wskazywania właściwych wzorców społecznych.

Organy Ośrodka

Data aktualizacji: 2010-08-25

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor Ośrodka,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Wychowanków.

Dostępność placówki

Majątek placówki

Data aktualizacji: 2022-03-08

Budynki i budowle: 2 967 698,69

Ruchomości i inne środki trwałe: 2 171 236,52

Księgozbiór: 220 743,22

Budżet jednostki

Data aktualizacji: 2022-03-08

2022 rok: 7 126 593,00

Zasady funkcjonowania placówki

Data aktualizacji: 2017-12-19

Ośrodek funkcjonuje na podstawie statutu.

Oferty pracy w jednostce

Data aktualizacji: 2012-09-03

Brak ofert

Kontrole i audyt

Data aktualizacji: 2009-11-23

Brak informacji

Ogłoszenia i konkursy

Brak ogłoszeń

Przetargi

Rejestry, ewidencje, archiwa

Data aktualizacji: 2010-08-25

Zasoby archiwalne obejmują:

 1. teczki akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1959 r. do chwili obecnej, 
 2. dokumentacja uczniów i wychowanków od 1949 r.,
 3. dokumentacja pedagogiczna,
 4. dokumentacja finansowa i techniczna placówki.