Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Informacje ogólne

Data aktualizacji: 2010-08-25

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

Adres: 90-149 Łódź, Krzywickiego 20

Telefn: 42 678 47 00

e-mail: sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl

Strona WWW: www.sosw.edu.lodz.pl

ePUAP: Skrytka ESP: /000191371/ Skrytka ESP

Nazwisko dyrektora: Tomasz Tomaszewski

Status prawny

Data aktualizacji: 2010-08-25

Jednostka budżetowa prowadzona przez Miasto Łódź.

Organizacja i przedmiot działalności placówki

Data aktualizacji: 2010-08-25

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa nr 97 dla Dzieci Niesłyszących,
 2. Internat,
 3. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Ośrodek realizuje cele: edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne w celu:

 1. uzyskania maksymalnie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 2. przygotowania do życia w pełnej integracji ze środowiskiem, 
 3. przygotowania do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla i pracy zawodowej,
 4. zapewnienia wszechstronnej opieki wychowankom podczas zajęć szkolnych oraz wychowankom internatu podczas całego okresu pobytu w Ośrodku,
 5. wskazywania właściwych wzorców społecznych.

Organy Ośrodka

Data aktualizacji: 2010-08-25

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor Ośrodka,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Wychowanków.

Dostępność placówki

Majątek placówki

Data aktualizacji: 2022-03-08

Budynki i budowle: 2 967 698,69

Ruchomości i inne środki trwałe: 2 171 236,52

Księgozbiór: 220 743,22

Budżet jednostki

Data aktualizacji: 2024-04-23

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Link do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Link do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Link do sprawozdania finansowego za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Link do sprawozdania finansowego za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Link do sprawozdania finansowego za 2023 rok

Budżet 2024 r.

Budżet 2024 r.: 11.709.403,00 zł

Zasady funkcjonowania placówki

Data aktualizacji: 2017-12-19

Ośrodek funkcjonuje na podstawie statutu.

Oferty pracy w jednostce

Data aktualizacji: 2012-09-03

Brak ofert

Kontrole i audyt

Data aktualizacji: 2009-11-23

Brak informacji

Ogłoszenia i konkursy

Brak ogłoszeń

Przetargi

Data aktualizacji: 2023-06-29

Postępowanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla projektów: „Akademia pod dębem”, „Akademia pod dębem II” i „Dębowe elfy”, realizowanego w ramach działania XI.1.3 RPO WŁ współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Data aktualizacji: 2010-08-25

Zasoby archiwalne obejmują:

 1. teczki akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1959 r. do chwili obecnej, 
 2. dokumentacja uczniów i wychowanków od 1949 r.,
 3. dokumentacja pedagogiczna,
 4. dokumentacja finansowa i techniczna placówki.

Inspektor Ochrony Danych

Data aktualizacji: 2024-04-21

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Smoleńska

telefon: +48426784700

e-mail: iod.sosw4@cuwo.lodz.pl