SOSW nr 4

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi
Wydarzenia / Events


Ja to potrafię

69


      
        W dniu 30 maja 2018 r odbył się IX Interdyscyplinarny Konkurs ``Ja to potrafię``. Adresatami konkursu byli niepełnosprawni uczniowie z województwa łódzkiego (SP nr 149, SP nr 176, PG nr 47, SP nr 67, SP nr 111, SOSW nr 6, SP nr 145, SOSW nr 3). Konkurs rozstrzygany był w czterech kategoriach:
Koty – klasy I-III, Rysie – klasy IV-VI, Lwy – klasy VII i gimnazjum, Uczniowie Podwójnie Wyjątkowi czyli uczniowie posiadający sprzężenie niepełnosprawności.
        Celem konkursu było rozwijanie umiejętności przekładania wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas nauki w szkole, na praktyczne jej wykorzystanie podczas rozwiązywania zadań ``z życia wziętych``. Uczestnicy mieli jednocześnie okazję sprawdzić swoją umiejętność pracy w grupie, gdyż zmagania konkursowe odbywały się w trzyosobowych zespołach.
        Pośród 15 konkurujących ze sobą zespołów znalazły się również dwa, reprezentujące naszą placówkę: Koty (Fabian Pękała, Eryk Król, Kamil Załóg) oraz Podwójnie Wyjątkowi (Dominik Grochowiak, Łukasz Porczyński, M.Blaszkowski). Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości wystawiania zespołów przez organizatora, stąd uczestnictwo naszych uczniów odbyło się poza konkursem. Nie mniej miło jest nam donieść, iż nasi uczniowie ze sprzężeniami niepełnosprawności rozwiązali zadania konkursowe na 100%, a najmłodsi przedstawiciele szkoły, czyli klasy I-III na 94%.
Jesteśmy z nich bardzo dumni i mamy nadzieję, że w przyszłym roku równie wspaniale będą reprezentowali naszą placówkę.

B.Oleksiewicz, K.Pęczek, I.Rutkowska


I can do it

        On May 30, 2018, the IX Interdisciplinary Contest "I Can Do It" took place. The competition was addressed to disabled pupils from the Lodz region (SP No. 149, SP No. 176, PG No. 47, SP No. 67, SP No. 111, SOSW No. 6, SP No. 145, SOSW No. 3). The competition was resolved in four categories: Cats - classes I-III, Bobcats - classes IV-VI, Lions - class VII and middle school, Students with Double Exceptions, that is, students who have a disability link. The aim of the competition was to develop the ability to translate theoretical knowledge acquired during school education.

30.05.2018 tekst: KP / foto: KP »


Wizyta w ZOO

68


      
        Dnia 6 czerwca wychowankowie internatu z okazji Dnia Dziecka byli na wycieczce w ZOO. Na miejscu spotkaliśmy się z panią przewodnik, która opowiedziała nam wiele ciekawostek dotyczących zwierząt. Pierwszy przywitał nas paw z pięknym ogonem. Pani przewodnik powiedziała że w świecie zwierząt a szczególnie u ptaków to osobniki męskie stroją się w piękne pióra i w okresie godowym poszukują partnerki. Następnie oglądaliśmy lemury, które zwinnie biegały i skakały a ogon służył im za narząd równowagi. Zaskoczeni byliśmy kiedy pani przewodnik zapytała czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Okazało się że zebra rodzi się brązowa i dopiero później pojawiają się paski. Warto wspomnieć, że wzór pasków jest jedyny i niepowtarzalny dla każdego zwierzęcia. Oglądaliśmy też żyrafy, lwy, tygrysy oraz wielbłądy i kangury. Najciekawsze było to, że mogliśmy dotykać zwierząt, które przyniosła nam pani przewodnik. Były to gekon, wąż, jeż. Mit o tym, że jeże jedzą jabłka prysł, okazało się że te zwierzęta zjadają różne robaki i myszy. Dowiedzieliśmy się, że węże są głuche, natomiast receptory wyraźnie odbierają drgania ziemi. Na koniec podziękowaliśmy pani przewodnik za wspaniałą lekcję przyrody, a pani Ela Woźnicka zaprosiła nas na lody.


The ZOO

        On June 6, the children from the boarding school on the occasion of the Children's Day were on a trip at the zoo. On the spot we met a guide who told us many interesting facts about animals. We were welcomed by the peacock with a beautiful tail. The guide said that in the world of animals and especially in birds, men are dressed in beautiful feathers and in the mating season are looking for a partner. Then we watched the lemurs that ran nimbly and jumped and the tail served as their balance organ. We were surprised when the guide asked if the zebra is white with black stripes or black with white stripes? It turned out that the zebra is born brown and only later the stripes appear. It is worth mentioning that the stripe pattern is unique and unique to each animal. We also watched giraffes, lions, tigers, camels and kangaroos. The most interesting thing was that we could touch the animals that our guide brought us. They were a gecko, a snake, a hedgehog. The myth that hedgehogs eat apples has turned out to be that these animals eat various worms and mice. We learned that snakes are deaf, whereas receptors clearly perceive earth vibrations. At the end, we thanked the guide for a great lesson in nature, and Mrs Ela Woźnicka invited us for ice cream.

6.06.2018. tekst: EW / foto: EW »


Dzieciaki sadzeniaki

67


      
        Często słyszymy o problemach związanych z ochroną przyrody na Ziemi, o konieczności walki z zanieczyszczeniami naszej planety i o zagrożeniach w naszym środowisku. Czy każdy z nas świadomie dba o przyszłość Ziemi? Pamiętajmy, że jesteśmy częścią przyrody, więc niszcząc ją i lekceważąc jej prawa szkodzimy samym sobie. Oto lista zachowań których, powinniśmy przestrzegać: oszczędzajmy wodę, energię, segregujmy śmieci. Zbieramy już baterie, nakrętki, plastikowe butelki, dbamy o czystość w naszej okolicy, sadziliśmy las, w roku ubiegłym zorganizowaliśmy akcję ``Sprzątanie świata``. Dnia 24.05. w internacie odbyła się kolejna akcja ``Dzieciaki sadzeniaki``. Posadziliśmy w doniczkach piękne, kwiaty które wręczyliśmy naszym mamom. To był nasz mały wkład w ratowanie Ziemi.


Potatoes seeds potatoes

        We often hear about problems related to the protection of nature on Earth, the need to fight pollution of our planet and threats in our environment. Do each of us consciously care for the future of the Earth? Remember that we are a part of nature, so by destroying it and neglecting its laws, we harm ourselves. Here is a list of behaviors which we should follow: save water, energy, segregate garbage. We already collect batteries, caps, plastic bottles, we care about cleanliness in our area, we planted the forest, last year we organized the campaign ``Cleaning up the world``. On may 24. in the dormitory another event took place, ``Potatoes seed potatoes``. We planted beautiful pots in flowers, which we gave to our mums. It was our little contribution to saving Earth.

24.05.2018. tekst: WN / foto: WN »


Kuchnie świata

66


      
        Tym razem wybraliśmy się w podróż do Włoch. Z bogatej oferty kulinarnej wybraliśmy jednogłośnie pizzę. Chłopcy z zapałem wyrabiali, wałkowali ciasto, układali szynkę, pieczarki, ser. No i... udała się znakomicie. Cienka, chrupiąca, pachnąca ziołami smakowała wszystkim, a zapach rozchodził się po całym Internacie.


Cuisines of the world

        This time we went on a trip to Italy. We have chosen the pizza unanimously from the rich culinary offer. The boys eagerly made, rolled the dough, arranged ham, mushrooms, cheese. Well ... our pizza went great. Thin, crunchy, fragrant herbs tasted everyone, and the smell spread throughout the kitchen.

27.05.2018. tekst: BO / foto: BO »


Wycieczka

65


      
        W dniu 14.05.2018 grupa IV i V wraz z p. Tomkiem Romanowskim wybrała się do sklepu komputerowego Herkules. W tym sklepie pracuje osoba niesłyszaca. Pan Bartosz Bąkczyk opowiadał wychowankom jak wyglądała jego droga edukacyjna. A zarazem na czym polega jego praca. Chłopcy byli bardzo zainteresowani tym spotkaniem, ponieważ sami będą niedługo musieli wybrać co będą robić po skończeniu szkoły.


Trip to the PC shop

        On 14/05/2018 Group IV and V with Mr. Tomek Romanowski went to the Herkules computer store. A deaf person works in this store. Bartosz Bąkczyk told his pupils how his educational path looked like. And at the same time what his work is all about. The boys were very interested in this meeting because they would soon have to choose what to do after finishing school.

14.05.2018. tekst: TR / foto: TR »


Palmiarnia

64


      
        Dnia 8.05 chłopcy grupy pierwszej i trzeciej internatu wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Palmiarni przy al. Piłsudskiego. Podziwiali piękne rośliny egzotyczne, a wśród nich cudownie kwitnące storczyki, azalie, rododendrony i kaktusy. Najprzyjemniejszym było jednak karmienie rybek i żółwi specjalnym pokarmem zakupionym przy kasie. Po zwiedzaniu Palmiarni i Ogrodu Dydaktycznego spacerowaliśmy po parku obserwując wiewiórki i ptaki. Była to piękna lekcja przyrody.


Palm House

        On 8.05, the boys of the first and third dormitory groups with their guardians went on a trip to the Palm House at Piłsudski avenue. They admired beautiful exotic plants, including wonderfully blooming orchids, azaleas, rhododendrons and cacti. But the most pleasant thing was feeding the fish and turtles with special food purchased at the checkout. After visiting the Palm House and the Didactic Garden, we were strolling around the park watching squirrels and birds. It was a beautiful nature lesson.

8.05.2018. tekst: WN / foto: WN »


Ognisko

63


      
        W środę 25 kwietnia rozpaliliśmy ognisko. Przy pieczonych na grillu chlebie i kiełbasie oraz wyjątkowo sprzyjającej pogodzie przywitaliśmy wiosnę. Całość zwieńczyła piękna wiosenna burza zakończona kolorową tęczą.


BBQ

        On Wednesday, April 25, we made a bonfire. We welcomed the spring with grilled bread and sausage and exceptionally favorable weather. The event was crowned with a beautiful spring storm finished with a colorful rainbow.

25.04.2018. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Poznajemy kuchnie świata

62


      
        W ramach programu ``Poznajemy kuchnie Świata`` wybraliśmy się z ``wizytą do Grecji``. Spośród bogatej i różnorodnej kuchni greckiej wybraliśmy i przygotowaliśmy sałatkę grecką. Ze smakiem zjedliśmy ją do kolacji.


Greek salad

        As part of the ``Get to know the World cuisines`` program, we went with a ``visit to Greece``. From among the rich and diverse Greek cuisine, we chose and prepared a Greek salad. We ate it with supper.

26.04.2018. tekst: BO / foto: BO »


Tulipany

61


      
        Wychowankowie internatu wybrali się 24 kwietnia do ogrodu botanicznego w celu obejrzenia tulipanów. Barwne kobierce kwiatów cieszą spacerowiczów od 20 kwietnia. W 2018 roku to 64 tysiące kwitnących kwiatów w 46 odmianach a 17 odmian kwitnie w łódzkim ogrodzie po raz pierwszy. Kwitnące tulipany to jedna z największych atrakcji łódzkiego ogrodu botanicznego. Mniejsze poletka kwiatów można spotkać w innych miejscach ogrodu. Chociaż wychowankowie internatu kolejny raz oglądali ekspozycje kwitnących tulipanów to mimo to zrobiła na nich ogromne wrażenie i chętnie fotografowali piękne kwiaty.


Tulips

        Pupils from the boarding school went to the botanical garden on 24th April to see the tulips. Colored carpets of flowers are enjoyed by walkers from April 20. In 2018, there are 64 thousand blooming flowers in 46 varieties and 17 varieties bloom in the garden in Łódź for the first time. Blooming tulips is one of the biggest attractions of the Łódź botanical garden. Smaller flower beds can be found in other places in the garden. Although the pupils of the dormitory once again saw displays of blooming tulips, they nevertheless made a huge impression on them and gladly photographed beautiful flowers.

24.04.2018. tekst: WN / foto: WN »


Wizyta w Bambergu

60


      
        W dniach 11-17 marca odkrywaliśmy piękne miasto położone na siedmiu wzgórzach Bawarii-Bamberg oraz jego okolice. Nasi uczniowie: Karina, Maciek, Kamil oraz Czarek wzięli udział w pierwszej międzynarodowej wymianie uczniów. Spotkali się z rówieśnikami z Grecji, Niemiec, Rumunii oraz Słowenii. Wspólnie uczestniczyli w warsztatach: filmowych oraz poezji miganej, podczas których doskonalili różne umiejętności. Maciej i Kamil uczyli się obsługi kamery i aparatu, sztuki filmowania oraz montowania filmów, natomiast Karina i Czarek uczyli się jak przekazywać treści za pomocą własnego ciała i poezji.
Po warsztatach nie było czasu na nudę. Zwiedziliśmy Norymbergię, gdzie graliśmy w grę miejską oraz Pottenstein - frankońską Szwajcarię i Jaskinię Diabła. Mieliśmy dużo frajdy w parku linowym, w Centrum Sportu dla Niesłyszących na kręglach oraz podczas gier interaktywnych w szkole. Poznaliśmy nowych kolegów i koleżanki ze wszystkich krajów partnerskich, z którymi spotkamy się w czerwcu w Ljubljanie, w Słowenii.
Na przyjęciu pożegnalnym smakowaliśmy różne dania krajów partnerskich, a sami ugotowaliśmy pyszny polski żurek!

W dniu 22 marca w naszej szkole opowiedzieliśmy naszym kolegom, gdzie byliśmy, czego się nauczyliśmy i jak spędzaliśmy czas w Bamberg. Pokazaliśmy zdjęcia i wybrane filmy. To był niezapomniany wyjazd, a nabyte umiejętności będziemy z pewnością wykorzystywać w przyszłości.


Visit in Bamberg

        On March 11-17, we discovered a beautiful city located on the seven hills of Bavaria-Bamberg and its surroundings. Our students: Karina, Maciek, Kamil and Czarek took part in the first international exchange of students. They met with their peers from Greece, Germany, Romania and Slovenia. Together, they took part in workshops: film and blinked poetry, during which they improved various skills. Maciej and Kamil learned how to use the cameras, the art of filming and editing films, while Karina and Czarek learned how to communicate content using their own body and poetry. After the workshops there was no time for boredom. We visited Nuremberg, where we played the city game and Pottenstein - Franconian Switzerland and the Devil's Cave. We had a lot of fun in the rope park, in the Sports Center for deaf people on skittles and during interactive games at school. We met new colleagues from all partner countries with whom we will meet in June in Ljubljana, Slovenia. At the farewell party, we tasted different dishes of partner countries, and we cooked a delicious Polish soup!
On March 22, at our school, we told our friends where we were, what we learned and how we spent time in Bamberg. We showed pictures and selected films. It was an unforgettable trip, and we will certainly use the acquired skills in the future.

11-17.03.2018. tekst: MM / foto: MM »


Poznajemy Kuchnie Europejskie

59


      
        W ramach projektu ``Poznajemy Kuchnie Europejskie`` realizowanego przez Sekcję Zdrowia w internacie w dniu 6.03.2018 roku wyruszyliśmy na poszukiwanie smaków Armenii i Gruzji. Dotarliśmy do restauracji ``LAWASZ``. Potrawy, które próbowaliśmy były wyśmienite. Bardzo smakowały pierożki o nazwie KINKALI z nadzieniem mięsnym i szpinakiem, ciasto z trzema rodzajami sera - KHACZAPURI MEGEULI oraz wyśmienite mięso z grilla z surówką i pieczonymi ziemniakami. Na deser było też smaczne ciasto. Dziękujemy właścicielowi restauracji za możliwość poznania oryginalnych smaków kuchni kaukaskiej.


Get to know the European Kitchens

        As part of the ``Get to know the European Kitchens`` project implemented by the Health Section in the dormitory on 6.03.2018, we set out to find the tastes of Armenia and Georgia. We arrived at the ``LAWASZ`` restaurant. The dishes we tried were delicious. The KINKALI dumplings with meat and spinach filling, a cake with three types of cheese - KHACZAPURI MEGEULI and delicious grilled meat with salad and baked potatoes were very tasty. For dessert, there was also a tasty cake. Thank you to the owner of the restaurant for the opportunity to get to know the original flavors of the Caucasian cuisine.

6.03.2018. tekst: BO / foto: BO »


Tłusty Czwartek

58


      
        W Internacie rozpoczęliśmy Karnawał od smażenia pączków. Jak na Sekcję Zdrowia przystało pączki musiały być nie tylko smaczne, ale również `zdrowe` i odżywcze. I dlatego postanowiliśmy zrobić pączki serowe. Przy pączkach pomagali wszyscy, i duzi i mali wychowankowie. Udały się wyśmienicie. Jeśli ktoś chce zrobić je sam w domu to podajemy przepis:
0,5 kg zmielonego sera (lub twarożku), 4 całe jajka, 2,5 szklanki mąki, 3 łyżki cukru, 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, ulubiony aromat, olej do smażenia.
Wszystkie składniki dokładnie miksujemy. Następnie kładziemy ostrożnie łyżką małe pączuszki na rozgrzany olej. po usmażeniu posypujemy cukrem pudrem.
Smacznego.


Donuts Carnival

        In the Internat we started the Carnival from frying donuts. As for the Health Section, the donuts had to be not only tasty, but also healthy and nutritious. And that is why we decided to make cheese donuts. All, and big and young pupils helped with donuts. They went great. If someone wants to make them alone at home, we give the recipe:
0.5 kg of ground cheese (or cottage cheese), 4 whole eggs, 2.5 cups of flour, 3 tablespoons of sugar, 2 flat teaspoons of baking soda, favorite aroma, frying oil.
Mix all ingredients thoroughly. Next, carefully place the small buds on the hot oil with a spoon. after frying, sprinkle with powdered sugar.
Bon Appetit.

8.02.2018. tekst: BO / foto: BO »


Kiermasz i wizyta w MRUCZARNI

57


      
        Samorząd Uczniowski w grudniu wziął udział w Kiermaszu Świątecznym, na którym sprzedawaliśmy własnoręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe i inne produkty wykonane różnymi technikami (między innymi techniką papierowej wikliny). Zarobiliśmy pieniążki, które postanowiliśmy przeznaczyć na pomoc bezdomnym i potrzebującym kotom objętym opieką przez łódzką fundację 'Przytul kota'. Większość pieniędzy przelaliśmy na konto fundacji, a za pozostałą część kupiliśmy jedzenie i żwirek. Dary zawieźliśmy z przedstawicielami Samorządu do Mruczarni, w której Fundacja opiekuje się kilkudziesięcioma kotami. Uczniowie przekazali dary i mogli wygłaskać kociaki czekające na nowe domy. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom SOSW za kupowanie na naszym kiermaszu, oraz klasie II a gimn. która cześć swoich dochodów z kiermaszu przekazała Samorządowi. Dzięki temu mogliśmy pomóc Fundacji, która robi wiele dobrego dla bezbronnych, bezdomnych i chorych kotów. A oto zdjęcia:


Xmas market for the ``Hug the cat`` foundation

        The Student Council in December took part in Christmas Market, where we sold hand-made Christmas decorations and other products made by various techniques (including paper wickerwork technique). We made money, which we decided to spend on helping homeless and needy cats under the care of the Lodz Foundation ``Hug the cat``.

12.2017. tekst: BD / foto: IS »


Zabawy na śniegu

56


      
        W końcu doczekaliśmy się śniegu. 17 stycznia wszyscy wyszliśmy do naszego ogrodu. Lepiliśmy bałwana, rzucaliśmy śnieżkami, były też anioły na śniegu.
Zabawa była świetna. Trochę mokrzy, ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy do internatu. Może śniegu będzie na tyle dużo, aby wybrać się na górkę? Mamy nadzieję!


Snow fun.

        We finally got snow. On January 17, we all went to our garden. We made a snowman, throw snowballs, and there were angels in the snow. The fun was great. A bit wet, but very happy, we returned to the boarding school. Maybe the snow will be enough to go up the hill? We hope!

17.01.2018. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Świąteczne dekoracje

55


      
        W naszym internacie jest zawsze bardzo świątecznie. Każdego roku na święta dekorujemy każdą sypialnię i korytarz. W tym roku są girlandy, choinki, sople lodu a nawet renifery.

Sami zobaczcie.


Xmas decoration

        In our dormitory is always very festive. Every year we decorate every bedroom and hallway for the holidays. This year there are garlands, Christmas trees, icicles and even reindeers.

xmas 2017. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Kodujemy z UKE

54


      
        W czwartek 7 grudnia grupa naszych uczniów brała udział w warsztatach kodowania Koduj z UKE na które zaprosiła nas Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Zwiedzaliśmy dworzec Łódź Fabryczna, a potem projektowaliśmy inteligentne miasto w programie Scratch. Było bardzo dużo dobrej zabawy i ciekawej nauki, zdarzyła nam się nawet jedna katastrofa kolejowa!
Nasze zmagania uwieczniła telewizja Toya: zobacz film
oraz TVP Łódź: zobacz (od 7 minuty)


'Code with UKE' workshop

        On Thursday, December 7, a group of our students took part in coding workshops 'Code with UKE', to which we were invited by Łódź Agglomeration Railway. We visited the Łódź Fabryczna station, and then we designed a smart city in the Scratch program. There was a lot of fun and interesting science, we even had one railway disaster!
Our struggle was recorded by Toya TV (see links above):

7.12.2017. tekst: MM / foto: MM »


Jesień w liściach zamknięta

53


      
        Po wielu dniach oczekiwania nadszedł ten dzień, kiedy ogłoszone zostały wyniki międzyszkolnego konkursu związanego z jesienią: plastycznego i fotograficznego oba pod wspólną nazwą `Jesień w liściach zamknięta. Konkursy organizowane były przez Dom Kultury w Strykowie i Niesułkowie.
Jak co roku wpłynęło bardzo dużo prac. Jury podkreśliło bardzo wysoką jakość prac. Wychowankowie grupy I z internatu w konkursie fotograficznym zajęli czołowe miejsca:
KAMIL ZAŁÓG I miejsce
ERYK KRÓL II miejsce
MATEUSZ KRAKOWIAK III miejsce
BARTEK DOBROWOLSKI III miejsce
Chłopcy otrzymali również wyróżnienia za udział w konkursie plastycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Autumn closed in the leaves

       After many days of waiting, the day came when the results of the inter-school competition related to autumn: art and photography were announced under the name 'Autumn closed in the leaves'. The competitions were organized by the Cultural Center in Stryków and Niesułków. As every year, a lot of work was received. The jury emphasized the very high quality of the work. Pupils from Group I from the boarding school in the photo competition took the leading places:

2017-12-11. tekst: - / foto: - »


Mikołaj w Internacie

52


      
        Mimo wielu obowiązków tego dnia, Mikołaj postanowił nas odwiedzić. 6 grudnia, raniutko Mikołaj budził dzwonkiem i drobnymi upominkami dzieci z naszego internatu. Wybrani przez Mikołaja chłopcy dzielnie Mu pomagali. Zaspane dzieci były zaskoczone i uradowane z niespodziewanej wizyty!


Santa Claus visited us

        Despite many duties that day, Mikołaj decided to visit us. On December 6, Santa Claus woke little bells and small gifts from our boarding house early in the morning. The boys elected by Mikołaj helped him bravely. Sleepy children were surprised and delighted at the unexpected visit!

6.12.2017. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Karmnik

51


      
        Tak jak w ubiegłym roku postanowiliśmy pomóc ptakom przetrwać zimę. Zdecydowaliśmy się zbudować kolejną stołówkę – karmnik. Chłopcy z grupy pierwszej pomalowali drewniane części bardzo dokładnie farbą zabezpieczającą. Później pod czujnym okiem wychowawców wspólnie z chłopcami grupy trzeciej w odpowiedniej kolejności pozbijaliśmy wszystkie elementy. Mamy nadzieję, że karmnik spodoba się naszym skrzydlatym przyjaciołom a my będziemy pamiętać by zawsze był dla nich pokarm.


Feeder

        As last year, we decided to help the birds survive the winter. We decided to build another canteen - feeder. The boys from the first group painted the wooden parts very carefully with a protective paint. Later, under the watchful eye of educators, together with the boys of the third group, we removed all the elements in the right order. We hope that the feeder will appeal to our winged friends and we will remember that there will always be food for them.

2017-12-08. tekst: WN / foto: dzieci »


Historia ziemniaka

50


      
        W listopadzie poznaliśmy `historię ziemniaka`. Wiemy, kiedy przywędrował do Polski, jakie ma wartości odżywcze i lecznicze. W ramach zajęć kulinarnych w naszej internackiej kuchni uczyliśmy się pod czujnym okiem Pani Ani i Pani Bożeny przyrządzać placki ziemniaczane i frytki.


History of potato

        In November we got to know the ``history of potato``. We know when he came to Poland, what nutritional and healing values he has. As part of the culinary classes in our intern board kitchen, we learned under the watchful eye of Mrs. Anna and Mrs. Bożena to make potato pancakes and fries.

11.2017. tekst: CEZAR / foto: CEZAR »


Różowe Okulary

49


      
        Dzieci z internatu gościły 27 listopada w `Różowych okularach`. Brały udział w warsztatach z oświetleniem UV. Zabawę zaczęliśmy od wyklejania świecącego zamku z bibuły. Następnie malowaliśmy wspólny obraz farbami fluorescencyjnymi. Było dużo śmiechu i radości. Największym zaskoczeniem dla wszystkich była zabawa masą nienewtonowską, która w rękach dzieci zmieniała się z twardych kulek w lejącą się substancję i odwrotnie. W drodze powrotnej zjedliśmy pyszne ciasteczka.


The Pink Glasses

        Children from the boarding school were on November 27 in ``Pink Glasses``. They participated in workshops with UV lighting. We started our fun by sticking a glowing tissue box. Then we painted a common image with fluorescent paints. There was a lot of laughter and joy. The biggest surprise for everyone was playing with a non-Newtonian mass, which in children's hands changed from hard balls to a pouring substance and vice versa. On the way back we ate delicious cookies.

27.11.2017. tekst: EJ / foto: ŁCZ »


Jesienne Drzewo

48


      
        Jesień to bogata pora roku. W naszym ogrodzie jest mnóstwo fajnych materiałów, z których można zrobić coś ciekawego. Gr. III uzbierała i ususzyła liście i korę z drzew. Dodaliśmy odpadki z korka i zobaczcie co nam wyszło na zajęciach 8 XI w internacie!


Autumn tree

        Autumn is a rich season. In our garden there is a lot of cool materials that you can do something interesting.The 3'rd group collected and removed leaves and bark from trees. We have added the waste from the cork and let's see what happened to us during the 8 XI classes in the boarding school!

8.11.2017. tekst: EZ / foto: EZ »


Akcja Liść

47


      
        Jak co roku robiliśmy w naszym ogrodzie jesienne porządki. Zdążyliśmy przed opadami śniegu. Wszystkie dzieci oraz wychowawcy wykazali duże zaangażowanie. Tegoroczna `AKCJA LIŚĆ` została zakończona sukcesem. Dziękujemy za pomoc.


The Leaf Action

        As every year, we did autumn cleaning in our garden. We managed before the snow. All children and educators showed great commitment. This year's 'LEAF ACTION' was successfully completed. Thanks for your help

11.2017. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Akademia rocznicowa

46


      
        10 XI w Sali gimnastycznej odbyła się akademia rocznicowa z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W akademii brała udział cała społeczność szkolna. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną prezentującą okoliczności odzyskania wolności po 123 latach zaborów, filmy dokumentalne. Posłuchaliśmy również pięknych utworów muzycznych opowiadających o walce oraz o miłości do naszej Ojczyzny, w wykonaniu m.in. Jacka Wójcickiego, Anny German, zespołu Horytnica. Uczniowie wzięli udział w konkursach na najładniejszy czerwono-biały przedmiot kojarzący się z Polską, najlepsze prace otrzymały nagrody.


Anniversary Acedemy

        10th Anniversary Academy took place in the Gymnasium on the occasion of the 99th anniversary of Poland's regaining independence. The entire school community participated in the academy. We watched a multimedia presentation presenting the circumstances of regaining freedom after 123 years of partition, documentary films. We also listened to beautiful music pieces about fighting and love for our homeland, performed by Jacek Wójcicki, Anna German, Horytnica band. Students took part in competitions for the most beautiful red-white object associated with Poland, the best works received prizes.

10.11.2017. tekst: BD / foto: MG »


Kotyliony na Dzień Niepodległości

45


      
        W dniu 8-11-2017 roku w ramach zajęć w internacie dzieci i wychowawcy wykonali kotyliony, flagi oraz godło Polski. Dzieci samodzielnie wykonały te prace przy pomocy Samorządu Internatu. Kotyliony zostaną wykorzystane na uroczystą akademię z okazji Dnia Niepodległości.


Independence Day cotillons

        On 8-11-2017, during the classes in the dormitory children and educators made cotillons, flags and emblem of Poland. Children independently performed this work with the help of the Local Government. The cotyliions will be used for a ceremonial academy on the occasion of Independence Day.

8-11.11.2017. tekst: MK / foto: MK »


Wycieczka do Muzeum Sztuki 2

44


      
        W dniu 26 października wychowankowie internatu byli na wycieczce w MS2, gdzie prezentowana jest aktualnie wystawa 'Atlas nowoczesności'- Kolekcja sztuki XX i XXI wieku.
Pierwszym eksponatem , przy którym się zatrzymaliśmy, była rzeźba Henryka Morela wykonana z metalu i gumy. Dzieci starały się nadać tytuł tej rzeźbie, a później w parach odtwarzały jej kształt. Następnie stanęliśmy przy instalacji zrobionej ze sznurka- zadaniem naszym było stworzenie własnej kompozycji z kolorowej kartki z dziurkami i sznurkiem. Dzieci przewlekały sznurek i tworzyły rozmaite wzory. Najciekawsza jednak była zabawa przy głośnikach, polegająca na rozpoznawaniu instrumentów muzycznych. Jedna osoba miała za zadanie pokazywać jak muzyk gra na danym instrumencie. Wszyscy doskonale się bawili.
Mamy nadzieję na kolejne udane spotkania ze sztuką w MS2.


Museum of Art 2

        On 26 th October the participants of Erasmus+ project participated in workshops in the museum of art MS2 where the exhibition 'Atlas of modernity ' is on display nowadays-the collection of XX th and XXI st century art. The first exhibit, which we saw, was Henryk Morel's sculpture made of metal and rubber. Children tried to give the sculpture its name and later, in pairs, they performed its shape .Next, we admired the installation made of string. The students' assignment was to make own composition from colorful piece of paper and a string. Children threaded the string and created different, own "masterpieces of art". The most interesting was the game with loudspeakers and the aim was to distinguish the musical instruments. One student was given the task to show how a musician plays on a given instrument. Everyone had a good time. During the workshops for students, teachers took part in sum up presentation of the project' Avant-garde without borders". The result of its accomplishment is an internet platform presenting modern art to people with different dysfunctions. In cooperation with the deaf artist, Daniel Kotowski, texts and films in Polish Sign Language have been created, presenting avant-garde works of art. It is a perfect form of bringing closer modern, sometimes difficult to interpret, installations, sculptures and paintings of modern artists and removing a spell cast on them, as misunderstood ,and only for art lovers. We have another inspiring meetings with art in MS2 in mind.

26.10.2017. tekst: WN / foto: WN »


Wycieczka do zajezdni

43


      
        W dniu 26.09 2017 wychowankowie z internatu byli wycieczce po zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej. Chłopcy obejrzeli zaplecze techniczne, i zapoznali się z pracą przy tramwajach i mieli możliwość zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne dla zwykłych pasażerów komunikacji miejskiej. Było bardzo ciekawie! Wycieczkę wychowankowie mogli odbyć dzięki uprzejmości PZG Oddział Łódzki.


Tram workshop

        On 26.09 2017 pupils from the boarding house were visiting the tram depot at Telefoniczna street. The boys looked at the technical background, and became acquainted with the work on the trams and had the opportunity to look in everyday places inaccessible to ordinary public transport passengers. It was very interesting!

26.09.2017. tekst: TR / foto: TR »


Podziękowania

42


      
        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dostaliśmy od pani Karoliny Pawełoszek (mamy Kacpra) wraz z życzeniami i podziękowaniami wyjątkowo piękne własnoręcznie wykonane jesienne bukiety. Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich wychowawców Internatu.


Thanks

        On the occasion of the National Education Day, we received from Mrs. Karolina Pawełoszek (Kacper's mom) with greetings and thanks to exceptionally beautiful hand-made autumn bouquets. We sincerely thank you on behalf of all the interns of the Internat.

13.10.2017. tekst: BO / foto: BO »


Dzień Nauczyciela

41


      
        Jak co roku Dzień Nauczyciela był u nas bardzo wesoły. Wychowawcy i wychowankowie rywalizowali ze sobą w wielu konkurencjach. Były m. in. rzuty do celu, rysowanie z zawiązanymi oczami, jedzenie ptysi patyczkami do lodów, zbijanie balonów, nawlekanie rolek i wiele innych.
Na koniec zabawy były życzenia i słodki poczęstunek przygotowany przez Sekcję Zdrowia. To, że tym razem wygrali wychowawcy (tylko jednym punktem), nie miało żadnego znaczenia. Najważniejsza dla wszystkich była radość ze wspólnej zabawy.

Zapraszamy do oglądania zdjęć.


Teacher's Day

        Every year the Teacher's Day was very cheerful. Educators and pupils have competed in many competitions. There were slideshows, blindfolded drawing, puffy ice cream sticks, ballooning, rolls and more. At the end of the fun were sweet snacks prepared by the Health Section. The most important thing for all was the joy of having fun together.

13.10.2017. tekst: BO / foto: BO »


Zajęcia kulinarne

40


      
        W ramach zajęć kulinarnych organizowanych przez Sekcję Zdrowia udowadniamy, że chłopcy dobrze radzą sobie w kuchni. Tym razem przygotowali i usmażyli placuszki z jabłkami. Smakowały wyśmienicie.


In the kitchen...

        As part of culinary activities organized by the Health Section we prove that the boys are doing well in the kitchen. This time they made fried apples. It was yummy!

-. tekst: BO / foto: BO »


Międzynarodowy Dzień Głuchego i Języka Migowego

39


      
        W dniu 27 września został zorganizowany Międzynarodowy Dzień Głuchego i Języka Migowego.Na początku imprez odbył się mecz nauczyciele - uczniowie. Wygrali uczniowie wynikiem 2:0. Gratulujemy.
Następnie Dyrektor Szkoły Sławomir Goniewicz oraz Prezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego Maciej Kowalski złożyli życzenia z okazji MDGiJM.
Uczennica Paulina przedstawiła historię naszego ośrodka, który ma 102 lata. Po prezentacji odbył się konkurs wiedzy o ośrodku.
Po konkursie wyszliśmy na boisko, aby zobaczyć pokazy latawców wykonanych przez uczniów oraz naszych członków SKO.
Wyniki konkursu latawcowego w grupie Szkoła Podstawowa:
1. klasa 3 a - 30 pkt.
2. klasa 3 b - 27 pkt.
3. klasa 5 b - 23 pkt.

Wyniki konkursu latawcowego w grupie Gimnazjum:
1. klasa III b G - 29 pkt.
2. klasa III a G - 26 pkt.
3. klasa II b G - 22 pkt.

Ale trzeba przyznać, że wszystkie klasy wykonały piękne latawce!!!
W międzyczasie dzieci mogły jeść kiełbaskę z grilla oraz słodką bułkę. Była też wata cukrowa dla dzieci. A dla zwycięzców to wata cukrowa była kolorowa :)
Dziękujemy bardzo firmie E.P. Olszyńscy (http://www.olszynscy.pl/) za pieczywo oraz słodkie bułki.


International Deaf and Sign Language Day

        On 27 September we organized the International Deaf and Blind Date. At the beginning of the event a teacher-student match was held. Students won 2-0.
Congratulations.

Then the Director of the School Sławomir Goniewicz and the President of the Polish Association of the Deaf Lodz Division Mr. Maciej Kowalski have made the wishes.

Paulina (student) presented the story of our center, which is 102 years old. After the presentation, there was a knowledge contest about the resort.

After the competition, we went out to see kiteball shows by our students.
In the meantime, children could eat grilled sausage and sweet bread. There was also a cotton candy for children. And for the winners this candy was colorful :)

27.09.2017. tekst: MPK / foto: MPK »


Podsumowanie prac w ogrodzie

38


      
        19 czerwca odbyło się podsumowanie prac w ogrodzie. Szczególnie zaangażowane dzieci dostały ciekawe nagrody a wszystkich poczęstowaliśmy lodami.

Zapraszamy do galerii.


Garden work summary

        Particularly engaged children took interesting rewards then we all ate ice cream.

19.06.2017. tekst: EJ / foto: ŁCZ »


Kolejny sukces matematyczny naszych uczniów!

37


      
        Tegoroczne, czterdzieste zmagania konkursowe odbywały się w Warszawie w Ośrodku dla Dzieci Słabosłyszących w dniach 3-5 czerwca 2017 r. W przepięknej scenerii zabytkowego budynku przy ul. Zakroczymskiej nasi uczniowie: Julia Kramek, Dominik Drzewiński, Kamil Byczkowski stanęli do rywalizacji z uczniami z 11 ośrodków kształcących iniesłyszących i słabosłyszących gimnazjalistów, z terenu całej Polski.
        Chociaż nasi wychowankowie rozpieszczają nas w każdym roku szkolnym osiąganymi sukcesami matematycznymi, cieszyliśmy się niezmiernie ze zdobytego II miejsca w klasyfikacji zespołowej, do którego przyczyniło się II m-ce Dominika, III m-ce Julii i IV m-ce Kamila. Pracujące z uczniami nauczycielki: Katarzyna Pęczek oraz Iwona Rutkowska były bardzo dumne ze swoich podopiecznych. Ciężka całoroczna praca zaowocowała nie tylko wspaniałymi rezultatami. Organizatorzy konkursu zadbali o wspaniale nagrody dla laureatów konkursu oraz moc atrakcji jak na przykład: spacer uliczkami warszawskiej Starówki, multimedialny pokaz w Parku Fontann, wjazd na Taras Widokowy PKiN, wizyta w Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz zabawa w Parku Trampolin Hangar 646.
Gratulujemy!


Success!

       This year, forty contest competition took place in Warsaw in the Center for Children with Hearing Aid on 3-5 June 2017. In the beautiful scenery of the historic building. Our students: Julia Kramek, Dominik Drzewiński and Kamil Byczkowski competed with students from 11 centers educating the deaf and hard of hearing students from all over Poland. Although our students pampered us in each school year with mathematical success, we enjoyed the second place.
Congralulations!

3-5.06.2017. tekst: KP / foto: KP »


Wycieczka do Kazimierza Dolnego

36


      
        W dniach 6 – 9 czerwca uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum byli na wycieczce w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Nałęczowie. Czas spędzony na wycieczce podzielony był na przyjemności i naukę :-) Uczestnicy odwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, zwiedzili zamki w Kazimierzu i Janowcu. Poznali historię Góry Trzech Krzyży wznoszącej się nad Kazimierzem, kim był flisak i co robił. Zwiedzili Muzeum Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa w Nałęczowie. Zobaczyli lessowy wąwóz Korzeniowy Dół. Poznawanie urozmaicone było spacerami, rejsem po Wiśle i ulubionymi przez wszystkich zakupami pamiątek i odpoczynkiem na lodach i innych deserach. Rynek w Kazimierzu to doskonałe miejsce do podziwiania pięknych, zabytkowych kamieniczek w połączeniu z odpoczynkiem i zakupami. Mimo zmęczenia intensywnym programem wszyscy wrócili zadowoleni.


Trip to Kazimierz Dolny

        June 6th to 9th, students of primary and junior high school went on a trip to Nałęczów and Kazimierz Dolny by the Vistula River. Time of the trip was split between education and other fun activities :-) Students visited Jan Kochanowski Museum in Czarnolas as well as castles located in Kazimierz and Janowiec. They get to know the history of Three Crosses Mountain rising over Kazimierz, learned about the occupation of bargee. In addition, they explored loess ravine “Korzeniowy Dół` and visited both Museum of Bolesława Prusa and Museum of Stefan Żeromski in Nałęczów. Besides sightseeing and education other activities, such as cruise on the Vistula River, walks, some leisure time while enjoying ice cream and other kinds of deserts and everyone’s favorite pastime, shopping, were also part of the trip. Everyone returned satisfied, though tired out from the trip.

6-9.06.2017. tekst: BKS / foto: BKS »


Ja to potrafię...

35


      
        14 czerwca odbył się w naszej szkolne VIII Interdyscyplinarny Konkurs JA TO POTRAFIĘ. Drużyny z łódzkich szkół rozwiązaywały problemy z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych. Były trzy kategorie wiekowe:
KOTY kl. I - III
RYSIE kl. IV - VI
LWY kl. Gimnazjum

Nasi uczniowie wystąpili poza konkursem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
Za pomoc w organizacji serdecznie dziękujemy Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego


I CAN DO IT...

        June 14th we organized in our school 8th Interdisciplinary Competition I CAN DO IT. Teams from the Lodz schools solved problems in the field of mathematical and natural sciences. There were three age categories: Cats: classes I - III, Bobcats:classes IV - VI, Lions: junior high school class

Our students competed outside the competition. I hope you enjoyed yourself!

14.06.2017. tekst: . / foto: . »


Sprzątanie parku

34


      
        Zapraszamy na fotorelację z akcji sprzątania Parku 3-maja.
Film 'Z kamerą wśród śmieci...'


Cleaning the park

        Cleaning the park

The movie 'With a camera in the rubbish'

17 maja 2017. tekst: / foto: »


Wiosna, wiosna...

33


      
        Wiosna, wiosna, wiosna! Ach! To Ty!!! Doczekaliśmy się w końcu. Bardzo zmienna i zimna pogoda nie pozwoliła nam w tym roku we właściwym czasie przywitać Wiosny. Ale w czwartek 11 maja postanowiliśmy rozpalić ognisko i przy pieczonej kiełbasie zainaugurować nową porę roku. Pogoda się poddała! Było ciepło i słonecznie. Po kiełbaskach dzieci plotły wianki z mleczów, grały w piłkę, słowem wszystko się udało! Organizatorzy to gr. III z Wychowawcą.


Spring, spring...

        Spring, spring, spring! Oh! It's you!!! Very variable and cold weather did not allow us to welcome Spring in this time of year. But on Thursday 11th May we decided to light a fire and to bake sausage inaugurate the new season of the year. The weather has surrendered! It was warm and sunny. After the sausages children plucked dandelions, played ball. Organizers are 3rd group with the Educator.

11 maja. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Nasze małe sukcesy

32


      
        Czarek Spadliński wziął udział w XVI edycji Konkursu Historyczno- Plastycznego pt : ` Rycerze i ich czasy` organizowanego przez Muzeum Archeologiczno- Etnograficzne w Łodzi. Konkurs promował wiedzę historyczną. Tematyka dotyczyła rycerstwa , ich stylu życia , etykiety i ceremoniałów , a także hołdowania wartościom ponadczasowym , jak obrona słabszych , odwaga i sprawiedliwość. W konkursie brało udział ponad 360 prac . Sukcesem okazało się wyróżnienie Czarka Spadlińskiego , który wykonał pracę pt :` ` Pasowanie na rycerza` była to płaskorzeźba w gipsie. Gratulujemy.


Our little successes

        Czarek Spadliński took part in the 16th edition of the History and Art Competition entitled ``Knights and their Times`` organized by the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź. The competition promoted historical knowledge. The subjects concerned knights, their lifestyle, etiquette and ceremonies, as well as tributes to timeless values such as the defense of the weak, courage and justice. More than 360 works have taken part in the competition. Czarek Spadlinski made ``Matching the Knight,`` proved to be a relief in plaster. Congratulations.

2017-05-15. tekst: WN / foto: WN »


Wiosna w kuchni

31


      
        W naszej kuchni jest nie tylko smacznie, zdrowo i kolorowo, ale również wiosennie. Wykorzystując pierwsze nowalijki chłopcy przygotowali pyszne przekąski z ogórków, twarożku i kiełków oraz różnorodne kolorowe kanapki.


Spring in the kitchen.

        In our kitchen is not only delicious, healthy and colorful, but also spring. Using the first novels, the boys prepared delicious cucumber, cottage cheese and spinach snacks and a variety of colorful sandwiches.

2017-05-15. tekst: BO / foto: BO »


Nagroda w konkursie

30


      
        Nagrodą za udział w konkursie `Smacznie, zdrowo, kolorowo` było wyjście do ormiańskiej restauracji Lavash przy ulicy Piotrkowskiej 69. Dnia 23 lutego nagrodzeni chłopcy (M. Janus, P. Janus, S. Kowalczyk, M. Sokoła, Cz. Spadliński) z wychowawcami udali się do restauracji na poczęstunek przygotowany przez właściciela Arshaka Stepanyana. Folkowy wystrój, stoliki ozdobione ormiańskimi bieżnikami, na ścianach stare fotografie ze stolicy Armenii, na półkach-oryginalne kaukaskie przetwory: konfitury z dyni, pigwy i orzechów włoskich. A menu nie mniej egzotyczne. Na początek jako przystawkę otrzymaliśmy `deskę Lavash` – tradycyjny chlebek ormiański wypiekany w glinianym piecu. Serwuje się go tutaj z basturmą – suszoną szynką w stylu prosciutto , domowym serem i świeżą kolendrą. Wszystkim smakowała zupa `Garni` – zrobiona z baraniny z dodatkiem wędzonych śliwek i suszonych jabłek. Próbowaliśmy również `khinkali` czyli pierożków po kaukasku wypełnionych aromatycznym sosem i mięsem (podczas jedzenia radzimy nagryźć pierożka i wypić sos, a później dokończyć ciasto), były też wegetariańskie pieczone khinkali ze szpinakiem i sosem bazyliowym. Na deser dostaliśmy torcik miodowy , który smakował wyśmienicie. W czasie posiłku kosztowaliśmy smaczne napoje owocowe typowo ormiańskie i pyszną herbatę z ziołami. Kuchnia ormiańska wszystkim nam przypadła do gustu. Właściciel restauracji jest człowiekiem bardzo otwartym i sympatycznym a przy tym świetnie mówiącym po polsku.


Competition prize

       The reward for participation in the competition `Tasty, healthy, colorful` was going to the Armenian Lavash Restaurant Piotrkowska Street 69. Folk decor, tables decorated with Armenian treads on the walls of old photographs from the capital of Armenia, on the shelves-the original Caucasian preserves: preserves pumpkin, quince and walnuts. At the beginning of the appetizer we received a `board Lavash` - a traditional Armenian bread baked in a clay oven. It serves him here with basturma - dried ham-style prosciutto, homemade cheese and fresh coriander. All tasted the soup, `Garni``- made of mutton with smoked prunes and dried apples. We also tried `khinkali` or dumplings. The restaurant owner is good speaking Polish.

23.02.2017. tekst: WN / foto: WN »


Walentynki

29


      
        W tym roku zabawa karnawałowa była wyjątkowa bo odbyła się 14 lutego w `Walentynki`. W trakcie zabawy dzieci uczestniczyły w licznych konkursach. Było dmuchanie balonów, taniec z balonami, układanie serc z puzzli, szukanie ukrytych serduszek, zjadanie serc z piernika. Zostali wybrani król i królowa balu, nagrodzono również najciekawsze stroje karnawałowe. Dużą atrakcją było rozdanie i odczytywanie wcześniej przygotowanych `Walentynek`.


Valentine's Day

        This year's carnival party was unique because it took place on 14 February in ``Valentine's Day``. During the game, children participated in numerous competitions. It was blowing up balloons, dancing with balloons, laying hearts of puzzles, look for hidden hearts, eating the gingerbread hearts. We elected king and queen of the prom and awarded the most interesting carnival costumes. The big attraction was reading pre-prepared Valentine's Day cards.

14.02.2017. tekst: BO / foto: BO »


Wycieczka na dworzec

28


      
        11 grudnia 2016 roku w Łodzi otworzono po długim remoncie dworzec Łódź Fabryczna. W dniu 03.01.2017 wychowankowie gr V z p. Tomkiem postanowili wybrać się żeby przekonać się na własne oczy jak wygląda nowo otwarty dworzec. Dworzec zrobił na nas ogromne wrażenie. Architektura dworca jest bardzo nowoczesna i jest wizytówką naszego miasta.


New railway station

        December 11, 2016 in Lodz opened after a long renovation Lodz Fabryczna station. On 01/03/2017 alumni of 5th group with Mr T.Romanowski decided to see for yourself how the newly opened station. Station made great impression on us. Architecture of the station is very modern and is a showcase of our city.

11.12.2016. tekst: TR / foto: TR »


Moje życie - moja przyszłość

27


      
        W dniach 10.01.2017 w ramach programu `Moje życie - moja przyszłość` zaprosiliśmy do internatu panią Agatę Głowacką, która jest pływaczką i ratownikiem medycznym WOPR. Pani Agata opowiadała naszym wychowankom jak wyglądała jej droga edukacyjna i jak dążyła do realizacji swoich marzeń. Pomimo ze jest osoba głuchą od urodzenia nic nie stanęło na przeszkodzie, aby brać udział w zawodach pływackich i zdobywać medale a przy okazji zwiedzać świat. Swoją pasję do pływania potrafiła zmienić w wykonywany zawód. Obecnie pracuje na pływalni ``Syrenka`` będąc tam ratownikiem a zarazem instruktorem pływania. Wychowankowie byli pod wielkim wrażeniem opowieści pani Agaty oraz przyniesionych przez nią pamiątek i licznym medali.


My life - my future

        In the framework of the program ``My life - my future`` invited to a boarding Mrs. Agata Głowacka, which is a swimmer and a paramedic. Agata told our pupils about her way as education and strive to realize their dreams. Despite the person it is deaf since birth, nothing stood in the way, to take part in swimming competitions and win medals and the occasion to explore the world. His passion for swimming could change in the profession. Currently he is working at the swimming pool ``Syrenka`` as lifeguard and swimming instructor at the same time. Pupils were very impressed by the story Agata and brought its memorabilia and numerous medals.

10,01.2017. tekst: TR / foto: TR »


Sanki

26


      
        Za oknem śnieg i mróz. A wychowankom internatu nie straszna zima, więc wybrali się na górkę do parku 3. maja na sanki. Zabawy na śniegu okazały się świetną okazją do szaleństw na świeżym powietrzu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego!


Sleds

        There are snow and frost outside the window, . A boarding school pupils is not terrible winter, so they went up the hill to the park on May 3 on a sled. Fun in the snow proved to be a great opportunity for madness in the fresh air. We invite you to see the pictures and encourage active leisure!

9.02.2017. tekst: TR / foto: TR »


Metoda Ruchu Rozwijającego

25


      
        Metoda Ruchu Rozwijającego jest to system ćwiczeń-zabaw-relacji. Została stworzona przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu - Weronikę Sherborne. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Wykorzystywana jest również w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Metoda ta polega na organizowaniu zajęć z wykorzystaniem ruchu. Jej głównymi założeniami są: rozwijanie świadomości własnego ciała oraz otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi kontaktu poprzez ruch i dotyk. MRR Weroniki Sherborne ma pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka. Dzięki zajęciom prowadzonym w grupie i udziałowi dorosłych, dzieci mają umożliwiony kontakt z rówieśnikami i rodzicami. Zajęcia te dają też szansę rodzicom na lepszy kontakt z dzieckiem, pogłębienie łączących ich więzi, a także na poznanie własnego dziecka i jego potrzeb. Dzieci mają też możliwość współdziałania w grupie i integracji z innymi osobami, a dzięki radosnej zabawie doznają wielu pozytywnych emocji. Zajęcia MRR odbywają się także w naszym ośrodku i prowadzone są przez wykwalifikowane terapeutki w/w metody mgr Agnieszkę Moracką i mgr Olgę Romanowską. Zapraszamy na zajęcia co dwa tygodnie, w czwartki w godzinach 14.45-16.15.


Developmental Movement Method

        Developmental Movement Method is a system of exercise fun relationship. It was created by an English teacher of dance and movement of Veronica Sherborne. The main objective is to support psychomotor development of children. It is also used in the treatment of people with intellectual disabilities and physically. This method consists of organizing classes with the use of motion. Children also have the opportunity to interact in a group and integrate with others, and with joyful fun experience many positive emotions. DMM classes are also held in our facility and are conducted by qualified therapists in / in the method of MA and MSc Agnieszka Moracka Olga Romanowska. We invite you to class every two weeks, on Thursdays between 14.45-16.15.

2017. tekst: OR / foto: TR »


My się zimy nie boimy

24


      
        Zima – tak ładnie dawno w naszym ogrodzie nie było. Zobaczcie sami jak jest uroczo. Chłopcy ulepili śniegowego ludzika. Zabawa była wspaniała - oprócz lepienia , było rzucanie śnieżkami i robienie orłów na śniegu. Pamiętaliśmy też o naszych przyjaciołach. Do zrobionego niedawno karmnika wrzuciliśmy ziarenka dla ptaków. Mamy nadzieję że w ferie też będzie dużo śniegu. Życzymy wszystkim bezpiecznej i miłej zabawy.


We are not afraid of winter!

        Winter - see for yourself how it is lovely. Boys made snow puppet. Addition to modeling, was throwing snowballs and making eagles on the snow. We remembered also for our little friends. We threw a grain to new feeder for the birds. We hope that the holidays will also be a lot of snow. We wish you all a safe and have fun.

styczeń 2017. tekst: WN / foto: WN »


Rozstrzygnięcie konkursu

23


      
        W pierwszym okresie bieżącego roku szkolnego na terenie naszego ośrodka został ogłoszony konkurs plastyczny ph. `Moje wymarzone urodziny`. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy autorskiej w dowolnej technice o tematyce urodzinowej. Konkurs był skierowany do dzieci z klas 0 - V szkoły podstawowej oraz Zespołów Edukacyjno - Terapeutycznych w naszym Ośrodku. Do konkursu zostało zgłoszonych wiele ciekawych prac. Partnerem konkursu była firma GEERS. Spośród uczestników wyłoniono następujących laureatów konkursu:
I miejsce Krystian Materka
II miejsce Ola Majewska kl. IV
II miejsce Karina Kierzkowska kl. V
II miejsce Jakub Baraniak Kl. V
II miejsce Tomasz Bodek

Laureaci i pozostali uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody między innymi: tablet, aparat fotograficzny, klocki lego oraz atrakcyjne materiały artystyczne. Dodatkową atrakcją było opublikowanie przez firmę GEERS wybranych prac w formie kartek pocztowych. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu!


Prizes in Competition

        In the first days of the current school year in our Center it was declared an art contest ``My dream birthday.`` The competition task was to get the job done in any technique of a birthday. It was addressed to children from classes 0 - V Primary School and Educational- Therapeutic Teams in our Center. The competition has been reported a lot of interesting work. Partner of the contest was the company GEERS.

2017-01-13. tekst: ŁL / foto: ŁL »


Zabawa choinkowa 2016

22


      
        12 grudnia 2016 r. zapowiedział swą wizytę w ZWWR ulubiony przez dzieci Mikołaj. Kiedy za oknem zrobiło się ciemno a na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka, rozpoczęła się zabawa choinkowa dla najmłodszych naszych Podopiecznych. Atrakcyjne zabawy, konkursy dla dzieci pozwoliły rodzicom odpocząć przy kawie i ciasteczku. Nie zabrakło również Mikołaja i prezentów. Zabawom i uśmiechom towarzyszył świąteczny nastrój uchwycony na zdjęciach. Świąteczna atmosfera tego dnia towarzyszyła dzieciom, rodzicom, terapeutom.


XMAS fun

        Favorite Nicholas visited us. When was dark and the sky shone first star, the fun began for the little ones in our care. Attractive games, competitions for children helped their parents relax with a coffee and a cookie. There were also Santa Claus and gifts. Amusements and smiles accompanied the festive mood captured in pictures. Festive atmosphere of the day accompanied by children, parents, therapists.

12.12.2016. tekst: MK / foto: MK »


Podróż do Betlejem

21


      
        9 grudnia 2016r w godzinach popołudniowych 19 osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami pojechała do Zakościela, by wziąć udział w interaktywnym przedstawieniu p.t.: Podróż do Betlejem. Na początku wysłuchaliśmy koncertu bożonarodzeniowego połączonego z rozważaniem tajemnicy narodzenia Jezusa. Później w eskorcie rzymskich żołnierzy przemierzaliśmy drogę do Betlejem stając się świadkami ciekawych wydarzeń z codziennego życia biblijnych postaci. Na końcu wędrówki dotarliśmy do żłóbka z nowonarodzonym Jezusem. Świetnie zrekonstruowane dekoracje i rekwizyty pozwoliły przenieść się o dwa tysiące lat wstecz. Wyprawa pozwoliła nam lepiej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.


Journey to Bethlehem

        9 December 2016 in the afternoon, a group of 19 students and teachers went to Zakościele to take part in an interactive presentation p.t .: Journey to Bethlehem. At the beginning we listened to the Christmas concert combined with a meditation on the mystery of the birth of Jesus. Later, escorted by Roman soldiers were crossing the road to Bethlehem, becoming witnesses interesting events of everyday life of biblical characters. At the end of the journey we arrived at the manger of the newborn Jesus. Great reconstructed scenery and props allowed to move about two thousand years ago. The expedition has allowed us to better prepare for Christmas.

9.12.2016. tekst: EK / foto: EK »


Mikołajki na wesoło

20


      
        7 grudnia w internacie odbyła się mikołajkowa impreza. Tym razem przybrała ona formę konkursową. Wychowankowie mieli okazję spróbować swoich sił w bardzo różnorodnych zadaniach. Nie zabrakło takich, które wymagały sprytu, sprawności fizycznej, plastycznej. Były także konkurencje bazujące na współpracy, odwołujące się do wiedzy dzieci, czy ich spostrzegawczości. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy, każdy w różnym momencie pracował na sukces swojej drużyny. Zwycięzcy zostali nagrodzeni brawami, a wszyscy wychowankowie otrzymali po cukierku. Łatwo się domyślić, że w czasie imprezy pojawiło się mnóstwo zabawnych sytuacji, dużo emocji i jeszcze więcej uśmiechów.


Funny St.Claus party

        On December 7 we organized a party with Santa Claus. Pupils have to try a wide variety of tasks. There were those that require cunning, physical fitness, arts. There were also competitions based on cooperation, referring to the children's knowledge, or their perception. Participants were divided into two groups. The winners were rewarded with applause, and all pupils receive the candy. It's easy to guess that during the event there was a lot of funny situations, a lot of emotion and even more smiles.

7.12.2016. tekst: ABB / foto: ŁL »


Poznajemy zawód florysty

19


      
        W ramach programu `Moje życie - moja przyszłość` wychowankowie wspólnie z wychowawcami odwiedzili kwiaciarnię sieci `Skrzydlewska`. Celem wycieczki było zapoznanie podopiecznych ze specyfiką pracy florysty. Mieliśmy okazję poznać wymagania dotyczące tego zawodu i możliwości zatrudnienia w tego typu miejscach. Zapoznaliśmy się z zakresem obowiązków pracowników kwiaciarni. Pani florystka pokazała gościom różne dekoracje roślinne, opowiedziała także o wielu gatunkach kwiatów oraz sposobach ich pielęgnacji. Wychowankowie uczestniczyli w pokazie tworzenia kompozycji florystycznej. Następnie własnoręcznie wykonali stroiki świąteczne w ramach warsztatów. Miła niespodzianką był fakt, że wszystkie wykonane przez nas kompozycje mogliśmy zabrać ze sobą. Serdecznie dziękujemy firmie H. Skrzydlewska za zorganizowanie bardzo atrakcyjnej wycieczki i warsztatów.


The florist

        Under the ``My life - my future`` alumni visited florist. During the trip we familiarize with the specificity of florist's work . We met the requirements for this profession and employment opportunities.Emploee showed the guests a variety of flower decorations, spoke about the many species of flowers and how their care. Pupils took part in the show to create floristic composition. Then the personally performed Christmas wreaths in the workshop. Made bouquets could bring.

XII 2016. tekst: ŁL / foto: ŁL »


Mikołaj

18


      
        6 grudnia za oknem jeszcze ciemno , pada śnieg a w internacie pojawił się miły gość. Dzieci budziły się a ich oczom ukazał się Mikołaj. W pięknym czerwonym stroju z torebką słodyczy witał każde dziecko. Obiecał, że jeśli dzieci będą grzeczne a on otrzyma od nich piękne listy, w których będą ich marzenia to w wigilijny wieczór prezenty znajdą się pod choinką. Grzecznym być niełatwa to sprawa ale jeśli czegoś pragniemy to chyba potrafimy na to zapracować.


Santa Claus

        December 6... outside the window still dark, it is snowing. In the dormitory there was a nice guy. The children woke up and they saw a Santa Claus. In a beautiful red dress with a bag of candies she greeted each child. He promised that if the children are well-behaved and he receives from them beautiful letters, with their dreams - this Christmas Eve gifts will be under the Xmas tree. To be polite is not easy but if we want - we can do it.

6.12.2016. tekst: WN / foto: WN »


Ceramilandia

17


      
        W dniu 28 listopada klasy III, IV, V i VI razem ze swoimi wychowawcami pojechali na wycieczkę do Ceramilandii w Lutomiersku. Przygoda rozpoczęła się już w drodze do celu - prawie półtorej godzinny przejazdu tramwajem przez Łódź i jej najbliższe okolice. Ciekawe i niecodzienne doświadczenie. W Ceramilandii dzieci mogły poznać proces powstawania naczyń i przedmiotów ceramicznych. Obejrzały urządzenia, które zastąpiły stare koła garncarskie i zobaczyły jak wygląda materiał- glina, z której robi się piękne przedmioty i naczynia. Na własne oczy mogły zobaczyć jak brudna masa zmienia się w krasnala, aniołka i inne wspaniałe rzeczy. Dodatkową atrakcją była możliwość pomalowania choinek i figurek Mikołaja, które pięknie, własnoręcznie ozdobione dzieci zabrały do domu. Resztę czasu uczniowie spędzili bawiąc się na dmuchanych zjeżdżalniach, tunelach i maszynach do gier. Po tak wyczerpującym dniu został już tylko półtoragodzinny powrót tramwajem do szkoły.


Ceramilandia

        On November 28, Class III, IV, V and VI together with their teachers went on a trip to Ceramilandia in Lutomiersk near Lodz. Adventure started one and a half hour tram ride through the city and its surroundings. It was interesting and unusual experience. In Ceramilandia children could get to know the process of formation of vessels and ceramic objects. They saw a device that replaced the old potter's wheels and saw the clay to make beautiful objects and utensils. On their own eyes could see how dirty the mass changes into the dwarfs, angels and other wonderful things. An added attraction was the opportunity to paint trees and figurines St.Claus. Beautifully decorated things children took the home.The rest of the time students spent playing on the inflatable slides, tunnels and gaming machines. After such an exhausting day was just ninty tram back to school.

28.11.2016. tekst: BKS / foto: BO »


Koktaile mleczno-owocowe

16


      
        Pod hasłem ``Smacznie, zdrowo, kolorowo``, grupy I , III, i IV przygotowały i degustowały koktajle mleczno-owocowe. Na zajęciach panowała miła atmosfera, wszyscy z zapałem pracowali, a koktajle udały się wyśmienicie.


Milk cocktails

        Under the slogan ``Tasty, healthy, colorful ', Group I, III, and IV prepared and drunk milky fruit cocktails. There was nice, all eagerly worked, and the cocktails were great.

2016-11-28. tekst: BO / foto: BO »


Akcja 'Liść'

15


      
        Znaczna poprawa pogody tej jesieni pozwoliła nam zrobić porządki w naszym ogrodzie. Jak co roku zorganizowaliśmy akcję `Liść`. Prace szły wyjątkowo sprawnie, ponieważ zaangażowało się sporo dzieci. Była praca, ale też niezła zabawa! Zapraszamy do galerii.


Campaign 'Leaf'

        Significant improvement in weather this autumn has allowed us to do chores in the garden. As every year, we organized campaign ``Leaf``. The work went very smoothly, because it involved a lot of children. It was funny work!

listopad 2016. tekst: ŁCZ / foto: EJ, WN »


Karmnik

14


      
        Coraz bliżej zima. Ptakom będzie ciężko znaleźć pożywienie. Postanowiliśmy im pomóc. Z inicjatywy P.W. Niewiadomskiej, która przygotowała materiały, zrobiliśmy ptakom karmnik.
Grupy I, III i IV na wspólnych zajęciach wykonały i pomalowały a potem powiesiły karmnik w ogrodzie. Czekamy na skrzydlatych gości!


The bird feeder

        Winter is coming... The birds will be hard pressed to find food so we decided to help them. On the initiative of Mrs W.Niewiadomska, who prepared the materials we made the feeder for the birds. Groups I, III and IV made and painted the feeder and then hanged it in the garden. We are waiting for winged visitors!

listopad 2016. tekst: ŁCZ / foto: EJ, ŁCZ »


Święto Niepodległości

13


      
        W dniu 10 listopada w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta Akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W Akademii uczestniczyli wszyscy uczniowie i z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą okoliczności utraty przez Polskę niepodległości oraz walki Polaków o jej odzyskanie. Prezentacja przeplatana była wierszami deklamowanymi przez uczniów oraz pieśniami legionowymi. Występ przygotowany przez klasy IV i III a gimnazjum w symboliczny sposób pokazały smutne i radosne chwile z kart naszej historii. Po części oficjalnej uczniowie wzięli udział w konkursach i zadaniach przygotowanych przez nauczycieli, a na koniec otrzymali karty pracy związane z tematyką Święta Niepodległości.


The Independence Day

        On 10 November, in our center we held a solemn academy on the occasion of 98 anniversary of regaining independence by Poland. The Academy was attended by all the students and attentively watching a multimedia presentation brings closer the circumstances of the loss of independence by Poland and the Polish fight for its recovery. The presentation was interspersed with poems and songs. The show prepared by IVth and IIIrd class symbolically shown sad and happy moments of our history. After the official part, we organized competitions and for students. Students received a work card related to the theme of the Independence Day.

10.11.2016. tekst: BD / foto: BO »


Wycieczka do hotelu

12


      
        14 listopada trzynaścioro dzieci z internatu wybrało się wraz wychowawcami na wycieczkę w ramach programu ``Moje życie – moja przyszłość`` do hotelu Novotel Łódź Centrum. Zwiedzaliśmy pokoje i apartamenty hotelowe. Rozmawialiśmy z personelem na temat zawodów i możliwości zatrudnienia w tego typu miejscach. Zapoznaliśmy się z zakresem obowiązków pokojówek, kucharzy, kelnerów i konserwatorów w wielkim hotelu. Dowiedzieliśmy się również, że sieć hoteli Novotel zatrudnia osoby niesłyszące. Na koniec pobytu czekała nas pyszna niespodzianka – słodki bufet przygotowany przez szefa kuchni.


Trip to the Novotel hotel

        Thirteen children from boarding chosen together educators on a trip under the ``My life - my future`` to the Novotel Lodz Centrum hotel. We visited the rooms and hotel suites. We talked to the staff about occupations and employment opportunities in such places. We are acquainted with the duties of the maids, cooks, waiters and maintenance in a big hotel. We also learned that the Novotel employs deaf people. At the end we had delicious surprise - sweet buffet prepared by the chef.

14.11.2016. tekst: ŁL / foto: ŁL »


Ognisko

11


      
        Przyszła deszczowa jesień. Ale żeby nie było smutno uczymy się, pracujemy i się bawimy! W halloween gr. III zorganizowała ognisko dla dzieci z internatu. Mokre drewno nie chciało się palić, ale tego dnia pogoda dopisała i przy pięknym zachodzie słońca jedliśmy upieczone na grillu chleb i kiełbasę. Zapraszamy do galerii.


BBQ

        Rainy autumn comes... To not be sad we learn, work and have fun! In Halloween third group of dormitory organized a BBQ. Wet wood does not want to burn, but that day the weather was good and the beautiful sunset we ate grilled baked bread and sausage. Please visit our gallery.

31.10.2016. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Dzień Nauczyciela

10


      
        14 października odbyły się w naszym Ośrodku uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektor Sławomir Goniewicz wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody za wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Poinformował również, iż nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi otrzymała nasza nauczycielka pani Małgorzata Małolepsza. Równie uroczystym wydarzeniem było tego dnia pasowanie na ucznia. Siedmioro pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że będą się u nas czuli dobrze i spełnią słowa ślubowania. Na zakończenie – w ramach części artystycznej, zobaczyliśmy film nagrany podczas występu szkolnego zespołu pantomimy. Historia o Smoku Wawelskim była naprawdę miłym i zabawnym akcentem uroczystości.


National Education Day

        On October 14 we celebrate the National Education Day. On this occasion, the director Sławomir Goniewicz handed the honored teachers awards for outstanding educational achievement and educational. He also informed that the award of the Mayor of Lodz received our teacher Mrs. Małgorzata Małolepsza.
At the end we saw the video recorded during a performance of mime school band. The story of the Dragon was really nice and funny accent celebrations.

14.10.2016. tekst: MM / foto: MM »


LEGO

09


      
        W dniu 18 października wychowankowie internatu odwiedzili największą w Polsce Wystawę Budowli z Klocków LEGO w Sukcesji. Zajmuje ona 1700 m.kw. powierzchni. Prezentowanych jest około 100 makiet ułożonych z pół miliona klocków, wśród nich jest makieta transatlantyku Titanic: ma 3 metry wysokości i 11 metrów długości. Zobaczyliśmy figurę Roberta Lewandowskiego oraz Marcina Gortata w skali 1:1 i kolekcję Star Wars. Budowle z klocków przedstawiają architekturę zabytkową i współczesną, bohaterów bajek i filmu. Zachwyciło nas miasteczko LEGO City, w którym był lunapark z interaktywnymi karuzelami, kolejki z pociągami uruchamiane za pomocą przycisków. Dla dzieci w każdym wieku jest strefa zabaw klockami LEGO - wszyscy byli zachwyceni możliwością korzystania z zabawy. Trudno było się rozstać z Wystawą ale niestety czas wracać do internatu.


LEGO exhibition

        On October 18 the pupils visited Poland's largest exhibition of Building Blocks with Lego in Sukcesja. There was about 100 mock-ups arranged with half a million bricks, among them a model of the liner Titanic (3 meters high and 11 meters long). We saw the figure of Robert Lewandowski and Marcin Gortat on a scale of 1: 1 and a collection of Star Wars. Buildings of the blocks illustrate the architecture of historic and contemporary heroes of movies or fairy tales. For children of all ages is a play zone LEGO - all were delighted to use fun. It was hard to part with the Exhibition but unfortunately time to get back to the dormitory.

18.10.2016. tekst: WN / foto: WN »


Konkurs Matematyczny

08


      
        W dniach 03.06 – 05.06. 2016 roku, w naszym ośrodku SOSW nr 4 przy ul. Krzywickiego 20, odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych. Do konkursu przystąpiło 8 drużyn z Ośrodków takich jak: Katowice, Szczecin, Sławno, Poznań, Wrocław, Kutno, Warszawa Instytut Głuchoniemych oraz Warszawa ul. Zakroczymska.
Zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani prezentując wyrównany, wysoki poziom umiejętności. W szlachetnej rywalizacji drużyny uzyskiwały średnio po około 60 punktów.
Zwycięska drużyna z Warszawy, przy ul. Zakroczymskiej zdobyła prawie 80 punktów. Za poniesiony trud uczniowie i ich Ośrodki otrzymali cenne nagrody.
Oprócz zadań konkursowych i nagród na uczniów i ich opiekunów czekało wiele atrakcyjnych niespodzianek jak na przykład: Warsztaty ekologiczne `Papierowe plecionki`, City Bum Bum-Szkoła Perkusji Zachodnioafrykańskiej, Spektakl teatralny w teatrze Nowym `Przyjazne dusze`, oraz gry i zabawy integracyjne na ogrodzie szkolnym w połączeniu z dyskoteką i gillem- piękna pogoda sprzyjała organizacji i przebiegowi konkursu .
W roku szkolnym 2016/2017 organizacja X edycji konkursu przypadła Ośrodkowi w Katowicach.


Math Contest

        From June 03 to June 05.2016 our center organized IX National Skills Competition in Mathematics and Natural Sciences. There was 8 teams from: Katowice, Szczecin, Slawno, Poznan, Wroclaw, Kutno and Warsaw (2 teams).
Players were very well prepared presenting a balanced, high-level skills. The noble competition team collect an average of about 60 points. The winning team from Warsaw gained nearly 80 points. As incurred toil students have received valuable prizes.
In addition to the tasks of the competition and prizes for students and their guardians waited many interesting surprises such as: Workshops green 'paper braid','City Bum Bum'-African Percussion, performance theater in the theater Nowy `Soul Mates` and games integration to the garden school in conjunction with a disco and BBQ.
In the next year the tenth edition of the contest will be in Katowice.

czerwiec 2016. tekst: Dariusz Nowański / foto: MG i MM »


Dzień Nauczyciela na wesoło

07


      
        Z okazji Święta Edukacji Narodowej w internacie kolejny raz odbyły się zabawy pod hasłem`` Dzień Nauczyciela na wesoło``. Radości i uśmiechów było mnóstwo. Był konkurs malowania z zawiązanymi oczami, zaplatanie warkocza, malowanie paznokci i wiele innych. Na zakończenie dzieci Samorządu Internatu złożyły wychowawcom piękne życzenia i wręczyły prześliczne jabłka. Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Teacher's Day on the Fun

        On the occasion of National Education in the dormitory once again took the fun under the slogan `Teacher's Day on the Fun.` Joy and smiles were plenty. It was a contest of painting blindfolded, braid braiding, nail painting and much more. At the conclusion of children told educators beautiful wishes and gave them a lovely apples. We thank you all for the great fun and we invite you to see the photos.

14.10.2016. tekst: WN / foto: WN »


Wycieczka

06


      
       W dniu 28 września 2016 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego uczniowie naszej szkoły wyjechali na autokarowe wycieczki do Borysewa i Uniejowa.
Dzieci z klas I-V zwiedzały ZOO Safari Borysew. Oglądały egzotyczne zwierzęta z całego świata, jechały ZOOkolejką i bawiły się w Figlarni. Uczniowie z klas VI i gimnazjum byli w Uniejowie. Wzięli udział w zajęciach rekreacyjnych w kompleksie termalno-basenowym, a później zwiedzali basztę zamkową z przewodnikiem. Podczas pobytu wszyscy zjedli obiad w restauracji na terenie kompleksu. Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują sponsorom za znaczne sfinansowanie wycieczki.
Dziękujemy SKO; Stowarzyszeniu Ludzi Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów `Niepełnosprawni – Sprawni` oraz Radzie Rodziców.


Trip to ZOO
       On 28 September 2016. On the occasion of the International Day of Deaf students from our school went on a bus trip to Borysew and Uniejów.Children from classes I to V visited the Zoo Safari Borysew. Watched exotic animals from around the world were going ZOO train and played in Figlarnia playground. Students from classes VI and secondary school were in Uniejów. They took part in recreational activities in a complex thermo-pool, and later visited with a guide the castle tower. Everyone ate dinner in a restaurant in the complex. Tour participants would like to thank the sponsors for significant financing trips.
Thank SKO; Association of People with Disabilities, Their Families and Carers ``Disabled - Dexterous`` and the Parent Council.

28.09.2016. tekst: MPK / foto: MPK »


Smacznie, zdrowo, kolorowo

05


      
Pod hasłem `Smacznie, zdrowo, kolorowo` zaproponowaliśmy naszym wychowankom jak wykorzystać jesienne warzywa i owoce.
Wychowawcy wraz z dziećmi przygotowali sałatki owocową i warzywną oraz wyciskali soki z jabłek, marchwi i winogron.

Sekcja Zdrowia


Tasty, healthy, colourfull
Under the slogan `Tasty, healthy, colourfull` we offered our pupils to take advantage of autumn vegetables and fruits.
Educators and the children prepared salads and fruit and vegetable juices of apples, carrots and grapes.

Health Section

-. tekst: SZ / foto: SZ »


Konkurs Matematyczny - Suwałki

04


       W dniach 20 – 22 maja 2016 r. w Suwałkach odbył się XXXIX Konkurs Matematyczny dla Niesłyszących i Słabosłyszących Uczniów Szkół Gimnazjalnych.
Do konkursu przystąpiło 9 ośrodków z całej Polski: z Warszawy, Katowic, Olsztyna, Olecka, Kutna , Łodzi oraz z Suwałk. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Julia Kramek z klasy IIa ( indywidualnie zajęła IV miejsce), Kamil Byczkowski z klasy Ia ( indywidualnie zajął III miejsce) oraz Grzegorz Ziętala z klasy III c ( indywidualnie zajął I miejsce).

W rywalizacji zespołowej jako Ośrodek zdobyliśmy II miejsce. Uczniowie otrzymali piękne nagrody, natomiast do Ośrodka przywieźliśmy kolejny puchar. Oprócz zmagań konkursowych uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach przygotowanych przez organizatora.

Byli w Centrum Interaktywnych Zabawek Lego, gdzie mieli możliwość przygotowania krótkiego filmu według własnego scenariusza oraz zbudowania małego robota i zaprogramowania mu własnej sekwencji ruchu. Uczestniczyli również w zajęciach na kręgielni oraz w ognisku z kiełbaskami. Wszyscy wrócili do Łodzi zadowoleni.

20-22.05.2016. tekst: IR / foto: IR »


Wycieczka

03


       Przez trzy wrześniowe, piękne jesienne dni wędrowaliśmy po Górach Świętokrzyskich. My to znaczy uczniowie z Ib, IIb, IIa G. Spaliśmy w Schronisku Młodzieżowym `Pod Pielgrzymem`. Sami robiliśmy sobie śniadania i kolacje. Pierwszego dnia zdobyliśmy Górę Chełmową. Pokonaliśmy prawie 12 kilometrów. Drugiego dnia wdrapaliśmy się na Łysicę i zwiedziliśmy klasztor Święty Krzyż. Z wysokiej wieży rozciągał się wspaniały widok na okolicę. Po pikniku na świeżym powietrzu ruszyliśmy dalej. Szliśmy szlakami turystycznymi przez jodłowe i bukowe lasy na Łysą Górę. Zdobyliśmy szczyt i poszliśmy do miasteczka Święta Katarzyna. Nie było łatwo, ale pokonaliśmy 19 kilometrów, chociaż bolały nas mięśnie i obtarte pięty. W restauracji czekał na nas smaczny obiad. Trzeciego dnia przeszliśmy Wał Małacentowski i przez Kielce, zmęczeni ale zadowoleni, wróciliśmy do Łodzi.

09.2016. tekst: DC / foto: BO »


Spotkania ze sztuką

02


       Dnia 20 września rozpoczęliśmy w internacie kolejne `Spotkania ze sztuką`. Zrobiliśmy spacer ulicą Piotrkowską, gdzie zachwyciła nas jedna z kamienic przygotowana na Festiwal Światła. Byliśmy również w Pasażu Róży – kamienica wyłożona przez artystów kawałkami luster, tak aby tworzyły róże – efekt wspaniały. Ta niezwykła praca ma być hołdem złożonym rodzicom ciężko chorych dzieci.
Na koniec udaliśmy się na Stary Rynek, gdzie przyciągnęła nas instalacja `Koncert na wstążki` autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Na banerze przyczepionym do jednego ze wsporników można przeczytać , że praca ta to `estetyka radości, którą obecnie realizuje Łódź`. Trochę zmęczeni ale z nowymi wrażeniami wróciliśmy do internatu.

20.09.2016. tekst: WN / foto: WN »


Konkurs wiedzy o H.Sienkiewiczu

01


       Rozstrzygnęliśmy Konkurs wiedzy nt. życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Pierwsze miejsce zajął Dominik Drzewiński, drugie miejsce Patryk Janus. W konkursie plastycznym `W pustyni i w puszczy oczami najmłodszych` wzięły udział dzieci z grupy I i IV. Wszystkie prace zostały nagrodzone.


Samorząd

-. tekst: BO / foto: BO »


Obóz wakacyjny w Jarnołtówku

39


       W dniach 1-15 lipca odbył się turnus rehabilitacyjny w ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku w Górach Opawskich. Uczniowie skorzystali ze środków PFRON i wyjechali pod opieką nauczycielek naszego ośrodka: Ewy Klity, Wiesławy Niewiadomskiej i Beaty Kołodziejczyk-Stachery.
Pobyt obfitował w wycieczki, wycieczki i wycieczki.
W czasie turnusu uczniowie zdobyli najwyższy szczyt Gór Opawskich - Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) i poznali piękną okolicę dzięki wycieczkom i spotkaniom z pracownikiem Opawskiego Parku Krajobrazowego.
Pojechali na wycieczki w ciekawe miejsca - do Parku Krajobrazowego Góry Świętej Anny, miejsca związanego z historią powstań śląskich;
do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, gdzie w interaktywnym Parku Ewolucji poznali historię przodków człowieka, a w Juraparku zobaczyli dinozaury w naturalnych rozmiarach;
do Kopalni złota w Złotym Stoku i średniowiecznej wioski górniczej;
do Kłodzka, gdzie zwiedzili twierdzę, podziemia i zabytki w starej części miasta; do Nysy, a tam popłynęli statkiem po Jeziorze Nyskim i z kolejki podziwiali najciekawsze miejsca w mieście. Zwiedzili też zamek w Mosznie, pływali na basenie w Głuchołazach i Parku Rosenau.
Był też czas na zabawy, tańce, odpoczynek i rehabilitację na zajęciach na basenie w ośrodku. Obchodziliśmy też 18. urodziny jednego z uczestników.

Życzymy wszystkim równie ciekawych i aktywnych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu.

1-15.07.2016. tekst: BKS / foto: EK »


Święto Truskawki

38


       Wtorek 23 czerwca był w Internacie ``Dniem Truskawki``. Każda grupa dostała od Samorządu koszyk truskawek, z których miała przygotować słodką niespodziankę. Trzeba przyznać, że pomysłów nie brakowało. Najmłodsze dzieci z grupy I przygotowały z Panią Anią naleśniki z truskawkami. Grupa III zrobiła deser z bitą śmietaną i bezami oraz koktajl truskawkowy, grupa IV truskawki z serkiem mascarpone i galaretką, grupa V tiramisu truskawkowe, a Grupa VI truskawki w białej i ciemnej czekoladzie. Każdy mógł spróbować wszystkich deserów.
Jak widać na zdjęciach były one nie tylko kolorowe ale również bardzo smaczne.

Samorząd

23.06. tekst: * / foto: * »


Wycieczka do Wadowic, Inwałdu i Oświęcimia

37


       Czerwiec i zbliżające się zakończenie roku szkolnego to doskonały czas na wycieczki. Uczniowie klas gimnazjalnych i klasy IV szkoły podstawowej razem z nauczycielami pojechali na trzydniową wycieczkę. Zwiedzanie rozpoczęli od poznania miasta w którym urodził się i mieszkał w dzieciństwie Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Uczniowie odwiedzili dom rodzinny Karola Wojtyły, gdzie obecnie mieści się muzeum, gimnazjum, w którym się uczył, kościół, w którym został ochrzczony. Przy okazji pobytu w Wadowicach nie mogło obejść się bez kremówek, ulubionych ciastek przyszłego papieża. Nie tylko wiedzą uczeń żyje, dlatego drugi dzień miał bardziej rozrywkowy charakter. W Parku Nauki i Rozrywki w Inwałdzie młodzi podróżnicy zobaczyli miniatury najbardziej znanych budowli z całego świata, średniowieczną warownię, gdzie mogli poznać popularne w tamtych czasach zawody- powroźnika, kowala, zobaczyć jak dawniej tkano materiały, poćwiczyć strzelanie z łuku. Nie ominęli też wesoło miasteczka z licznymi atrakcjami. Trzeci dzień to trudna lekcja historii w Muzeum Auschwitz-Birkenau, niemieckim obozie zagłady w czasie II wojny światowej. W tym czasie młodsi uczestnicy wycieczki zwiedzali Zatorland - park rozrywki i Jurapark. Przez trzy dni uczniowie spędzali czas przyjemnie i pożytecznie. Do szkoły wrócili już tylko po świadectwa i na wakacje Część środków finansowych na wycieczkę została pozyskana dzięki projektowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy ''Słyszę Serce'' Mamy już plany wycieczki w nowy roku szkolnym, ale na razie pozostanie to tajemnicą.

czerwiec 2016. tekst: BKS / foto: BO »


Ekologicznie i bezpiecznie

36


       W środę 22 czerwca spotkaliśmy się na pikniku ekologicznym z Pracownikami firmy DB Schenker pod hasłem `Bezpieczne wakacje`. Cztery grupy (policjantów, strażaków, lekarzy i ratowników) przygotowały plakaty dotyczące bezpieczeństwa. Goście uczestniczyli w krótkim kursie języka migowego. Wspólnie bawiliśmy się, graliśmy w piłkę i jedliśmy pieczone kiełbaski. W czasie spotkania zostały wręczone nagrody dzieciom, które pomagały w pracach w ogrodzie.

Nasi przyjaciele podarowali nam huśtawkę, sprzęt sportowy, materiały papiernicze oraz liczne drobiazgi, które zapewnią bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego odpoczynku.

Wszyscy świetnie się bawiliśmy.

Mamy nadzieję, że Pracownicy DB Schenker zechcą odwiedzić nas kolejny raz w nowym roku szkolnym. Teraz jedziemy na wakacje!

22.06.2016. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Konkurs znajomości jęz. polskiego

35


       W dniach 3-5 czerwca uczniowie : Iza Wańkowska, Natalia Kołodziejczyk, Bartek Budziewski, Filip Sokoła i Bartek Olczak brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Polskiego dla Uczniów Słabosłyszących i Niesłyszących. Na konkurs młodzież pojechała do Warszawy pod opieką polonistek- D. Combrzyńskiej-Nogali i B. Kołodziejczyk-Stachery.

Uczestnicy musieli poznać wybrane książki napisane przez Ewę Nowak- autorkę piszącą dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy przygotowywali się i pracowali bardzo sumiennie.

Największy sukces odniósł Bartek Olczak z klasy III b gimnazjum, który zajął II miejsce w swojej grupie wiekowej. Konkurs to nie tylko praca i rywalizacja. Była też okazja do zwiedzenia Warszawy i wspólnej zabawy w gronie rówieśników z całej Polski. Po zakończeniu konkursu uczniowie spotkali się z Ewą Nowak, zadali pytania o jej twórczość, sposób pisania powieści, tematy, plany na przyszłość. Było to bardzo pouczające doświadczenie i miłe spotkanie z ciekawą osobą.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

3.06.2016. tekst: BK / foto: BK »


Konkurs Wiedzy Historycznej

34


       W dniach 13-14 maja 2016 r. odbył się XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących `Rzeczpospolita w XVI wieku`, którego organizatorami był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie. Nasz Ośrodek reprezentowali: Michał Kłos z kl. III c gimnazjum, Bartek Olczak z kl. IIIb i Daniel Dejniak z kl. VI.
Uczniowie przygotowując się do Konkursu poszerzyli swoją wiedzę nt. historii Polski, a Michał Kłos zajął bardzo dobre IV miejsce w kategorii gimnazjum. Miła atmosfera i moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów sprawiły, że to był niezapomniany weekend.

2016-06-21. tekst: BD / foto: - »


Bal Wiosny

33


       Na początku kwietnia nasze przedszkolaki razem z dziećmi objętymi terapią w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz ich rodzice uczestniczyli w Balu Wiosny.
Na początku wspólnej zabawy dzieci wraz z rodzicami udekorowały wiosenne kwiaty. Po działaniach plastycznych, przyszła pora na zabawę taneczną dla najmłodszych. Podczas gdy dzieci, w pięknych wiosennych przebraniach, świętowały nadejście wiosny, rodzice nie próżnowali wykonując strój dla Pani Wiosny. Rodzice spisali się wzorowo. Na zakończenie spotkania Pani Wiosna ubrana w piękną, kwiecistą sukienkę rozdała dzieciom lizaki – oczywiście w kształcie kwiatów. Na spragnionych i głodnych uczestników balu czekał także słodki poczęstunek.

Dziękujemy naszym gościom za wspaniałą zabawę.

kwiecień 2016. tekst: DS / foto: MW »


Prezenty na Dzień Matki

32


       Na warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Samorząd Internatu przygotowaliśmy upominki z okazji Dnia Matki.
Mamy nadzieję, że nasze prace będą się podobać i sprawią wiele radości.

Wszystkim mamom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia i samych szczęśliwych dni

2016-05-20. tekst: BO / foto: BD »


Sukces, nagroda

31


       Z okazji 1050 rocznicy Powstania Państwa Polskiego w Muzeum Archeologiczno - Etnograficznym zorganizowany został konkurs historyczno - plastyczny. W dniu 22 kwietnia Maciej Więczkowski odebrał nagrodę za pracę plastyczną pt. ``Ślub Dąbrówki i Mieszka``.

Serdecznie gratulujemy Maćkowi kolejnego sukcesu.

maj 2016. tekst: BD / foto: »


Ogród Botaniczny

30


       To już kolejny raz kiedy wybraliśmy się na wycieczkę - spacer do Ogrodu Botanicznego. W obecnej chwili największą atrakcją Botanika są pięknie kwitnące tulipany. Ciepłe dni sprawiają, że jednocześnie kwitnie ich bardzo wiele. Rabaty z tymi pięknymi kwiatami zachwycają odwiedzających Ogród Botaniczny swoimi kształtami i kolorami. Jest to największa w 2016 roku ekspozycja tulipanów w Polsce gdyż będzie 70 tysięcy kwiatów z 30 odmian w tym 18 po raz pierwszy.

maj 2016. tekst: BD / foto: »


Spotkania ze sztuką

29


       Dzieci z grup I, III i V po raz kolejny udały się na zajęcia z cyklu ``Spotkania ze Sztuką``. Na te zajęcia udaliśmy się do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. W pomieszczeniach gmachu Akademii a także na dachu mogliśmy oglądać ciekawe ekspozycje uczestników warsztatów.
Oto kilka zdjęć z wystawy.

maj 2016. tekst: BD / foto: »


Mini Paraolimpiada

28


       W środę 27 kwietnia dzieci z grupy przedszkolnej uczestniczyły w IX mini Paraolimpiadzie zorganizowanej przez PM Nr 16 w Pabianicach.
W skład naszej reprezentacji wchodziło sześcioro przedszkolaków: Dominika Poczta, Nikola Flantowicz, Małgosia Nowacka, Damian Bocian, Bartosz Dobrowolski i Łukasz Katura. Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli w swoich konkurencjach. Za swoje zaangażowanie dzieci otrzymały dyplomy indywidualne, a także dyplom i nagrodę dla całej drużyny.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i czekamy na kolejne spotkanie za rok.

27.04.2016. tekst: DS / foto: MW »


XIII Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

27


       W dniach 22-24 kwietnia b.r. uczniowie naszego Ośrodka: Julia, Grzegorz oraz Daniel wraz z nauczycielkami języka angielskiego: panią Mają i panią Moniką reprezentowali szkołę na kolejnym, tym razem w Wejherowie, Konkursie Znajomości Języka Angielskiego Dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących. W piątek obejrzeliśmy uroczyste rozpoczęcie konkursu oraz występy taneczne uczniów. W sobotę uczniowie napisali test konkursowy w dwóch kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum. Do późnych godzin popołudniowych oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie. W tym roku możemy pochwalić się zajęciem I miejsca w kategorii zespołowej na 19 ośrodków biorących udział!!! Szkoła otrzymała złoty puchar i globus. Indywidualnie również spisaliśmy się wzorowo: Julia Kramek z klasy II a gimnazjum zajęła trzecie miejsce, Daniel Dejniak z klasy V - drugie miejsce, a Grzegorz Ziętala z klasy III C gimnazjum - pierwsze miejsce! Uczniowie otrzymali cenne nagrody. Organizatorzy zapewnili nam ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Pojechaliśmy do Gdyni, a tam, podzielni na kilka drużyn, braliśmy udział w 'Grze miejskiej', która polegała na wykonaniu w ciągu trzech godzin różnych zadań. W ten sposób zobaczyliśmy gmach teatru, wjechaliśmy kolejką na Kamienną Górę, zwiedziliśmy Muzeum Marynarki Morskiej, gdzie oprócz zwiedzania wystawy, próbowaliśmy swoich sił w wiązaniu lin. Nie było łatwo! Na zakończenie obejrzeliśmy Akwarium Gdyńskie - była to wspaniała lekcja przyrody, biologii i geografii w jednym . I chociaż pogoda nas nie rozpieszczała w tym roku, do domu wróciliśmy w bardzo dobrych humorach. Gratulujemy wygranej i dziękujemy naszym nauczycielkom za przygotowanie do konkursu oraz mile spędzony wspólnie weekend. Za rok spotykamy się też na północy Polski - tym razem w Ośrodku w Szczecinie, który będzie organizatorem kolejnego konkursu. Niech nasz sukces zachęci uczniów udziału w kolejnych konkursach oraz olimpiadach!

22-24.04.2016. tekst: MT / foto: MG »


Apel

26


       29 IV w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Wszyscy uczniowie, począwszy od przedszkolaków, zapoznali się z okolicznościami uchwalenia Ustawy Majowej oglądając prezentację multimedialną. Okraszona ona została występami naszych uczniów, którzy recytowali wiersze i czytali fragmenty tekstów źródłowych. Na zakończenie każda klasa musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące konstytucji: wszystkim udało się udzielić poprawnej odpowiedzi, a nagrodą był kotylion. Wszyscy uczniowie otrzymali ulotki rocznicowe, z zadaniami do rozwiązania. Apel poprowadzony został przez uczniów: Julkę Kramek i Bartka Olczaka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z apelu.

29.04.2016. tekst: BD / foto: MG »


Spotkania ze sztuką

25


       W ramach zajęć `Spotkania ze sztuką` grupa V internatu wyruszyła 2.03, na ulicę Piotrkowską. Mieliśmy ładną pogodę i oprócz pięknych secesyjnych kamienic obejrzeliśmy trzy wystawy. W Centrum Informacji Turystycznej obejrzeliśmy wystawę zdjęć z filmu pt: `Bodo`, którego fragmenty kręcone były również w łodzi. Bodo – to największa osobowość międzywojennego kina i kabaretu, który mieszkał kilka lat w naszym mieście. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykletych mogliśmy obejrzeć wystawę usytuowaną między ulicami Traugutta i Nawrot pt: `Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu`. Wystawa ma uczcić pamięć o pomordowanych i pochowanych w nieznanych miejscach żołnierzach. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Galeria Akademii Sztuk Pięknych – ul. Piotrkowska 68. Odbywał się tutaj wernisaż prac studentów Pracowni Scenografii i Kostiumu. Wystawa prezentuje studenckie prace semestralne i dyplomowe. Prezentacje obejmują makiety scenograficzne, realizacje kostiumów , masek, animacje, dokumentacje fotograficzne. Wszystko oglądaliśmy z zaciekawieniem. Czekamy na kolejne spotkanie.

` . tekst: WN / foto: WN »


Dzień Chłopaka

24


       Dziewczęta pamiętały o Dniu Chłopaka i oprócz życzeń przygotowały dla swoich kolegów pyszne babeczki.

. tekst: BO / foto: BO »


Świąteczne baranki

23


       Tym razem na świątecznych warsztatach robiliśmy baranki wielkanocne. Młodsze dzieci do swoich prac wykorzystały płatki kosmetyczne, zaś starsi wychowankowie z ogromną cierpliwością i precyzją wykonali baranki z maleńkich patyczków. Prace są naprawdę urocze, zresztą oceńcie sami.

. tekst: BO / foto: BO »


Metoda Ruchu Rozwijającego

22


       Metoda Ruchu Rozwijającego jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Została stworzona przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu – Weronikę Sherborne. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Wykorzystywana jest również w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Metoda ta polega na organizowaniu zajęć z wykorzystaniem ruchu. Jej głównymi założeniami są: rozwijanie świadomości własnego ciała oraz otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi kontaktu poprzez ruch i dotyk. MRR Weroniki Sherborne ma pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka. Dzięki zajęciom prowadzonym w grupie i udziałowi dorosłych, dzieci mają umożliwiony kontakt z rówieśnikami i rodzicami. Zajęcia te dają też szansę rodzicom na lepszy kontakt z dzieckiem, pogłębienie łączących ich więzi, a także na poznanie własnego dziecka i jego potrzeb. Dzieci mają też możliwość współdziałania w grupie i integracji z innymi osobami, a dzięki radosnej zabawie doznają wielu pozytywnych emocji. Zajęcia MRR odbywają się także w naszym ośrodku i prowadzone są przez wykwalifikowane terapeutki w/w metody mgr Agnieszkę Moracką i mgr Olgę Romanowską. Zapraszamy na zajęcia co dwa tygodnie, w czwartki w godzinach 14.45-16.15.

2016-04-07. tekst: OR / foto: OR »


Wycieczka

21


       20 marca 2016 roku, dzięki uprzejmości Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wychowankowie z grup wraz z wychowawcami mogli zobaczyć zaplecze tej kolei Na zaplecze trzeba było dojechać nowoczesnym pociągiem, co było bardzo dużym przeżyciem dla młodzieży. Wychowankowie mogli zapoznać się z pracą maszynistów i podejrzeć wiele rzeczy 'od kuchni' a także zadawać pytania na interesujące ich tematy związane z koleją. Celem utworzenia tej kolei jest lepsze i szybsze podróżowanie na terenie województwa łódzkiego Co też jest dużą konkurencją dla PKP, bo ŁKA ma wiele zalet a przede wszystkim ceny biletów są znacznie tańsze. W weekendy można tymi pociągami także podróżować do Warszawy.

20.03.2016. tekst: TR / foto: TR »


Dzień Kobiet

20


       W tym roku Dzień Kobiet w Internacie był wyjątkowo miły. Chłopcy kupili kwiaty i lizaki, upiekli pyszną szarlotkę i złożyli serdeczne życzenia wszystkim Paniom i koleżankom. W imieniu wszystkich Pań i dziewcząt bardzo dziękujemy.

8 marca 2016. tekst: BO / foto: BO »


Wizyta w Schronisku

19


       Tuż przed feriami zimowymi przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego udali się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej. Ze Schroniskiem współpracujemy już od kilku lat i jak co roku zawieźliśmy karmę dla psiaków, którą zakupiliśmy z funduszy pozyskanych z kiermaszu Samorządu Uczniowskiego. Kiermasz zorganizowaliśmy w grudniu, w ramach Świątecznego Sezamu. Tym razem przyniesione dla Schroniska rzeczy - karmy, puszki, miski, kontener, koce. ..... przekazaliśmy w grudniu, a teraz zawieźliśmy zakupioną karmę specjalistyczną dla psów ze schorzeniami ortopedycznymi i urologicznymi. Taka karma jest wielokrotnie droższa, ale... daje szansę psom chorym na odzyskanie zdrowia. Grzegorz, Mateusz, Krzysztof, Mateusz, Dominik i Agata sami zgłosili się do odwiedzenia Schroniska. Przekazali nasz dar, a potem mogliśmy obejrzeć jak żyją psy i koty w Schronisku. Na dłużej zatrzymaliśmy się w kociarni, gdzie mogliśmy dowiedzieć się więcej o żyjących tam kotach. To na pewno nie ostatnia nasza wizyty w Schronisku, gdyż wszyscy widzieliśmy jak bardzo zwierzęta bezdomne potrzebują naszej pomocy.

A to link do strony na facebooku, gdzie odnotowano naszą wizytę!
KLIKNIJ!

12.02.2016. tekst: BD / foto: BD »


Karnawał

18


       Dnia 3 lutego 2016 roku odbył się w naszym Ośrodku bal karnawałowy pt: Wieczór na zamku . Scenografia nawiązywała do rycerstwa średniowiecznego - był namalowany paź, giermek ze swoim rycerzem, ilustracje przedstawiające pasowanie na rycerza, damę dworu, herby, zamek oraz zbroję. Dużą atrakcją był występ zespołu tanecznego. Wychowankowie z ciekawością obserwowali jak sprawni byli tancerze, sami również mogli popróbować swoich sił w tańcu W przerwach dyskoteki były konkursy związane tematycznie z balem np.: giermek pomagał ubierać się swojemu panu w zbroję, `rycerze` – rozpoznawali swoje damy po dłoniach, jedzenie królewskiego jabłka. Na zakończenie wybrany został król i królowa balu zostali nimi po raz kolejny Kacper Górecki i Iza Wańkowska.

3.02.2016. tekst: WN / foto: WN »


Wigilia i Jasełka

17


       ..

. tekst: MPK / foto: MPK »


Zima!

16


       Zima! A jeśli zima, to zabawy na śniegu. Pięknie jest w naszym ogrodzie. Korzystamy więc z uroków zimy i bawimy się! Sanki, śnieżki, lepienie bałwana. Ale nie tylko w ogrodzie. Do naszego internatu też zawitał bałwanek. Sami zobaczcie. Zapraszamy do galerii.

styczeń 2016. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Wizyta w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

15


       W ramach programu preorientacji zawodowej wychowankowie internatu odwiedzili Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Podopieczni uczestniczyli w warsztatach cukierniczo - piekarniczych. Uczniowie własnoręcznie wykonali i udekorowali ciastka oraz desery. Poszerzyli swoją wiedzę osobistą i rozwinęli własne zainteresowania biorąc udział w prelekcji dotyczącej rodzajów chleba. W trakcie wycieczki wychowankowie dowiedzieli się jak funkcjonuje i na czym polega praca w zakładzie piekarniczym oraz cukierni. Uczestnicy mogli obserwować jak powstają wyroby cukiernicze jak również inne produkty piekarnicze. Podopieczni badali twardość wody i testowali zapachy w czasie wizyty w laboratorium. Przeprowadzone zajęcia dały możliwość preorientowania zawodowego uczniów gimnazjum.

2015-12-29. tekst: ŁL / foto: ŁL »


Mikołajki

14


       W ramach wieczoru mikołajkowego w internacie wychowankowie obejrzeli profilaktyczny spektakl teatralny pt: “Słodki domek. Przedstawienie wystawił Teatr Form. Art z Łodzi.
Bajkowa, nieco przerysowana scenografia i zabawny scenariusz spektaklu przemówiły do wyobraźni widzów. Atrakcyjna forma w sposób ciekawy i humorystyczny acz pozbawiony nadmiernej dydaktyki, kierowała uwagę wychowanków na problem higieny jamy ustnej. Akcja spektaklu w umiejętny sposób uświadomiła widzom, że to warzywa i owoce mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a nie słodycze, które są zbyt często spożywane.
Po spektaklu wychowankowie otrzymali prezenty mikołajkowie ufundowane przez Pana Arhsak Stepanyan właściciela restauracji Lavash. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia tego wieczoru uprzejmie dziękujemy.

6.12.2015. tekst: ŁL / foto: ŁL »


Turniej programowania Scratch

13


       W sobotę 5 grudnia odbył się w naszej szkole pierwszy Ogólnopolski Turniej Deaf Code organizowany przez PZG oddział Łódzki. Drużyny z 14 ośrodków dla niesłyszących i słabo słyszących przez 3 godziny rozwiązywały zadania z programowania w aplikacji Scratch. Zadania były wymagające, ale wszyscy dzielnie walczyli. Pierwsze miejsce zajął Ośrodek z Kalisza, który z zadaniami uporał się bezbłędnie. Nasz Ośrodek reprezentowała drużyna w okrojonym składzie: Julia, Emil, Filip i Alan. Co prawda nie zajęliśmy żadnego punktowanego miejsca, ale walczyliśmy zacięcie i do końca. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni turniej programowania.

5.12.2015. tekst: MM / foto: MM »


Ścianka wspinaczkowa

12


       W piątek 18 grudnia odbyły się pierwsze zajęcia naszej Szkolnej Sekcji Wspinaczkowej. Pod opieką pani Magdy Motylińskiej i dyrektora Tomasza Tomaszewskiego uczniowie wybrali się na trening do Centrum Wspinaczkowego Stratosfera. W zajęciach uczestniczyło 6 chłopców z gimnazjum, przy asekuracji pomagali również panowie Jakub i Michał. Początki nie były łatwe, ale chłopcy zaparli się i z każdą zrobioną drogą radzili sobie coraz lepiej. Oprócz wspinania na ścianie z asekuracją na wędkę, chłopcy próbowali swoich sił również na bulderze. Zapraszamy na fotorelację.

18.12.2015. tekst: MM / foto: MM »


Akcja 'LIŚĆ'

11


       Znów jesień i znów spadły liście. Także tym razem zorganizowaliśmy w Internacie akcję ``LIŚĆ``, w której uczestniczyły niemal wszystkie dzieci. Przy tak dużym zaangażowaniu udało się posprzątać ogród w jeden dzień! To w naszym przypadku rekord! Gratulujemy i zapraszamy znów jesienią!

2015-12-16. tekst: “ŁCZ / foto: Ł“CZ »


Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

10


       Czy lekcje mogą odbywać się w muzeum? Mogą i doskonale uzupełniają te prowadzone w szkole. W dniu 11 grudnia właśnie na taką lekcję pojechali do Warszawy, do Muzeum Powstania Warszawskiego uczniowie gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej. Już od progu wkroczyli w atmosferę tamtych dni. Uczniowie mogli poczuć symboliczny rytm uderzeń serca walczącej Warszawy – 63 uderzenia na minutę - tyle ile dni trwało powstanie. W czasie zwiedzania słychać samoloty, które bombardowały Warszawę, wybuchy bomb, strzały z broni. W muzeum dowiedzieli się wiele o historii tego ważnego i bardzo dramatycznego okresu naszej historii. Nasza Pani przewodnik przypomniała wydarzenia z września 1939 roku, wybuch II wojny światowej , wkroczenie wojsk niemieckich 1 września i wojsk rosyjskich 17 września - podział Polski między dwóch okupantów Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądały ulice Warszawy w czasie wojny, dowiedzieli się o warunkach życia, nauki w tym okresie. Zobaczyli zdjęcia pomordowanych Polaków w lesie w Palmirach, listy ludzi wytypowanych do masowych egzekucji - usłyszeli, że były to celowe działania, które miały spowodować strach Polaków. Niemcy pomyli się jednak, Polacy nie dali się zastraszyć. Pierwsze powstanie wybuchło w Warszawie już w kwietniu 1943 roku, było to powstanie w getcie warszawskim, specjalnej dzielnicy, gdzie została zamknięta ludność żydowska, to ona miał być wymordowana w pierwszej kolejności. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się Powstanie warszawskie. W muzeum uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć mundury powstańców, broń - niektórzy z nich nawet z niej strzelali. Dowiedzieli się, że powstańcy nosili biało czerwone opaski i mieli bardzo mało broni, musieli ją zdobywać na pokonanych Niemcach. W powstaniu walczyli bardzo młodzi ludzie, najmłodsi byli łącznikami, przenosili wiadomości i listy. Była też grupa, która przeprowadzała mieszkańców przez kanały pod ulicami Warszawy. W tej roli najlepiej sprawdzały się dziewczęta, mogliśmy to sprawdzić, kiedy nasze uczennice najciszej ze wszystkich przeszły odtworzony w muzeum fragment kanału. Uczniowie dowiedzieli się, że w powstaniu walczył specjalny pluton głuchych żołnierzy, założony przez instruktora wychowania fizycznego z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Zobaczyli jak żyli i pomagali powstańcom mieszkańcy Warszawy, razem budowali barykady, gotowali jedzenie, opiekowali się rannymi. Bardzo poruszająca była rekonstrukcja grobów i miejsc, w których pod gruzami zginęli warszawiacy. W powstaniu zginęło wielu młodych, bardzo zdolnych ludzi, np. poeci Tadeusz Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński i wielu innych. Naszą wizytę w muzeum zakończył pokaz filmu, była to rekonstrukcja ruin Warszawy z wiosny 1945 roku, po zniszczeniu jej przez Niemców, którzy w ten sposób mścili się za powstanie . Wizyta w muzeum pozwoliła uczniom lepiej zrozumieć to, co działo się w tych okropnych, tragicznych czasach. Zobaczyli zdjęcia powstańców, często ich rówieśników lub młodych ludzi, niewiele od nich starszych. Wspomnienie ich twarzy i tragicznych losów pozwoli lepiej zapamiętać tę lekcję historii.
Wiecej informacji można znaleźć tutaj

11.12.2015. tekst: BK / foto: BK »


11 listopada

09


       W listopadzie uczciliśmy kolejną już - 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wszyscy uczniowie naszego Ośrodka spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie dowiedzieli się najważniejszych informacji związanych z 1918 rokiem i walką Polaków o odzyskanie wolności.
II część Akademii była przeznaczona dla starszych uczniów i bardziej szczegółowo przybliżyła okoliczności utraty przez Polskę niepodległości w końcu XVIII wieku, wieloletnią walkę w powstaniach narodowowyzwoleńczych i w końcu triumfalny powrót Polski na mapę Europy.

Sami uczniowie wzięli czynny udział w Akademii recytując wiersze i śpiewając pieśni legionowe. Maluchy z klas 0-3 przygotowały wspaniały patriotyczny występ pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Odbył się również konkurs przyrodniczy i anglistyczny.
Każda klasa wykonała przepiękną pracę plastyczną, które zebrane razem stworzyły wspaniałą gazetkę rocznicowa na korytarzu szkolnym.
Odbył się również konkurs na najładniejszy strój galowy lub biało-czerwony - nagrody wręczył Dyrektor Tomasz Tomaszewski.

W przygotowaniu całej uroczystości wzięło udział mnóstwo osób, którym serdecznie DZIĘKUJEMY!

11 listopada 2015. tekst: BD / foto: EK, BO »


Wycieczka do Zgierza

08


       W jesienne popołudnie zrobiliśmy sobie wycieczkę do Zgierza. Po obiedzie wsiedliśmy w pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na stacji Łódź-Stoki. Dojechaliśmy na dworzec w Zgierzu, gdzie czekał na nas Mateusz Uniatowski. Mateusz mieszka na co dzień w Zgierzu, studiuje informatykę na Politechnice i jest absolwentem naszej szkoły. Był naszym przewodnikiem. Najpierw zaprowadził nas na Plac Jana Kilińskiego a następnie pokazał Ratusz. Idąc dalej w parku obejrzeliśmy Łaźnie Miejską, która jest w starym prawie 100 letnim budynku. Na początku XIX wieku była tam kryta pływalnia (druga w Polsce), znajdowały się tu również wanny do mysia, łaźnia parowa, gabinety do masażu. Dzisiaj jest basen. Następnie przeszliśmy przez piękny i odnowiony park, w którym był plac zabaw, duży staw, ścieżki dla spacerujących i biegaczy. Posiedzieliśmy chwilę nad stawem, poobserwowaliśmy kaczki pływające po wodzie. Była bardzo ładna pogoda i bardzo przyjemnie nam się odpoczywało nad wodą. Z parku skierowaliśmy się w stronę wyjątkowej i starej części Zgierza nazywanej `Miastem Tkaczy`. Po drodze zobaczyliśmy budynek i ulice na której był kręcony film pt.`Ida` W Zgierzu jest kilka takich miejsc, które były planem filmowym dla `Idy`. Zobaczyliśmy również budynek dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z II poł. XIX w., w którym obecnie mieszczą się sklepy. Gdy dotarliśmy do Parku Kulturowego ``Miasto Tkaczy`` pospacerowaliśmy małymi, wąskimi uliczkami. W tym miejscu znajdują się wyremontowane i odbudowane domy dla sukienników z odtworzoną z XIX wieku zabudową. Uliczki są małe i bardzo piękne. Zwiedzając Zgierz można spotkać figurki jeża. Mateusz powiedział nam, że symbolem promocyjnym miasta jest `Jeż ze Zgierza`. Ok. 18.00 dotarliśmy z powrotem na dworzec, a o 18.10 mieliśmy powrotny pociąg ŁKA do Łodzi. Wysiedliśmy na stacji Łódź-Stoki i piechotą wróciliśmy do internatu. Bardzo podobał nam się Zgierz, to bardzo stare i ciekawe miasto. A jazda pociągiem była przyjemna i bardzo wygodna.

Grupa II

IX 2015. tekst: EW / foto: EW »


Międzynarodowy Dzień Głuchego w Internacie

07


       Jak co roku w internacie z okazji Dnia Głuchego odbyły się obchody tego święta. W tym roku wychowawcy zorganizowali różne zabawy, malowanie na folii i ognisko, ale największą atrakcją było spotkanie ze strażą pożarną.

Panowie strażacy pokazali nam najnowszy sprzęt strażacki, opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali ubiór strażaka. A przy okazji przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przypomnieliśmy numery telefonów alarmowych. Można było przymierzyć kask strażacki a największą przyjemność sprawiła wszystkim możliwość przejechania się na strażackiej drabinie. Wszystkie dzieci, a także wychowawcy po kolei wchodzili do kosza przytwierdzonego do drabiny, a panowie strażacy podnosili drabinę w górę. To było niesamowite przeżycie. Podziwialiśmy z góry nasz ośrodek i ogród.

Po prezentacji straży pożarnej wychowawcy zorganizowali nam zabawy w ogrodzie, było jeszcze na tyle ciepło, że mogliśmy bawić się na świeżym powietrzu. Nasze zabawy zakończyło ognisko z kiełbaskami, które po takim intensywnym dniu bardzo wszystkim smakowały.

tekst: EW / foto: Ł“CZ »


Jesień w liściach zamknięta, Jesienne drzewa

06


       Wychowankowie internatu z grupy piątej kolejny raz brali udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym Jesień w liściach zamknięta. Jury oceniając prace brało pod uwagę kilka czynników: samodzielność, staranność, kompozycję, technikę oraz ogólne wrażenie artystyczne. Na konkurs wpłynęły prace na bardzo wysokim poziomie z wielu szkół. Nasz wychowanek Sebastian Dobrociński zajął II miejsce w grupie klas IV-VI, Julia Zbytniewska otrzymała wyróżnienie. Natomiast w grupie młodszej klasy I-III Maja Kryłowicz zajęła II miejsce a Karolina Bednarska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Oto ich prace: (wn)

W tym roku tematem jesiennych warsztatów plastycznych zorganizowanych przez Samorząd były Jesienne drzewa. Jak zawsze pomysłów nie brakowało. Powstały: Drzewo Miłości, Drzewo Wichrowe, Drzewo Magiczne i Dąb Kajetan.
Wszystkie prace są wyjątkowe, kolorowe, a użyte do ich wykonania guziki mienią się w blasku światła jak promienie słońca. (bo)

tekst: WN BO/ foto: WN BO »


Byliśmy na cmentarzu

05


       Byliśmy na cmentarzu na Dołach. Odwiedziliśmy i posprzątaliśmy grób Engwertów. Zapaliliśmy znicze. Pan Włodzimierz Engwert był nauczycielem w naszym Ośrodku. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

1.11.2015. tekst: MPK / foto: MPK »


Wycieczka do Kwiatkówki

04


       Wycieczka do Kwiatkówki Przedstawiamy relację z naszej wycieczki zorganizowanej w ramach projektu Dostępna Kultura. Zapraszamy do galerii zdjęć. Dziękujemy Oddziałowi Łódzkiemu PZG.

??. tekst: MPK / foto: MPK »


Dzień Nauczyciela

03


       Dzień Nauczyciela był w tym roku nie tylko okazją do podziękowań i złożenia życzeń wychowawcom, ale również okazją do wspólnej zabawy. Pod hasłem ``Dzień Nauczyciela na wesoło`` bawiliśmy się razemz wychowawcami i Panią Kierownik. Zabaw i konkursów było mnóstwo, rywalizacja zacięta bo każdy chciał wygrać. Wszystko zakończyło się remisem, nie było przegranych, pozostały miłe wspomnienia i zdjęcia.

14.10.2015. tekst: BO / foto: BO »


Wycieczka do ZOO

02


       W środę, 16 września pogoda dopisała, więc postanowiliśmy sprawdzić, co nowego dzieje się w ZOO. Trzy grupy z internatu pod opieką wychowawców, wybrały się na wycieczkę. Wszystko było bardzo ciekawe! Dzieci z zainteresowaniem oglądały zwierzęta i zadawały dużo pytań. Na koniec krótki odpoczynek na placu zabaw i powrót do internatu komfortowo pustym tramwajem. Zapraszamy do galerii.

16.09.2015. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Wycieczka do Rogowa

01


       W czwartek pierwszego października pojechaliśmy na wycieczkę do Rogowa z okazji Dnia Głuchego. Na tą wycieczkę pojechali wszyscy uczniowie z całej szkoły. Ze szkoły pojechaliśmy trzema autokarami do Rogowa.
Stąd wsiedliśmy do pociągu kolejki wąskotorowej. Kolejką jechaliśmy około godziny, wysiedliśmy w Boguszycach. Poszliśmy zwiedzać kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika. Jest to bardzo stary, drewniany kościół, ozdobiony malowidłami. Ksiądz opowiadał wszystkim o historii kościoła. Na wysokich schodach przed kościołem zrobiliśmy grupowe zdjęcie. Po pewnym czasie wróciliśmy do pociągu i pojechaliśmy w kierunku Jeżowa. W czasie jazdy pociągiem oglądaliśmy sarny, pola i lasy. Na stacji w Jeżowie czekało na nas ognisko. Starsi uczniowie sami piekli sobie kiełbaski i chleb. Pomagali w pieczeniu kiełbasy młodszym dzieciom. Za płotem były cztery psy, które nakarmiliśmy kiełbasą i chlebem. Młodsze dzieci wsiadły do autokaru i wróciły do szkoły. Uczniowie z starszych klas wrócili pociągiem do Rogowa, gdzie oglądaliśmy stare pociągi. Pan Orlikowski zrobił wszystkim zdjęcia. Chwilę później wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do szkoły na obiad. Wycieczka była bardzo ciekawa, była ładna pogoda i wszyscy byli szczęśliwi.

1.10.2015. tekst: Klasa 3c G / foto: MPK »


Ognisko

47


       Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowania prac, które wykonywaliśmy w naszym ogrodzie i internacie. Grupa IV z wychowawcą zorganizowała 17 czerwca tradycyjne ognisko, na które zaprosiliśmy wszystkie dzieci. Najaktywniejsi otrzymali wyjątkowo cenne nagrody. Zakupiliśmy je dzięki finansowemu wsparciu Pana Dyrektora T. Tomaszewskiego i Pani M. Pluto – Kowalskiej. Bardzo dziękujemy!
Po części oficjalnej, świetnie bawiliśmy się przy ognisku oraz na boisku szkolnym. Zapraszamy do galerii.

17.06.2015. tekst: ŁCZ / foto: ŁCZ »


Bractwo rycerskie

46


       W ciepły wieczór 15 czerwca na terenie naszego ogrodu odbyło się spotkanie z grupą członków Bractwa Rycerskiego. Posłuchaliśmy krótkiej historii z życia ludzi okresu Średniowiecza. Wychowankowie mogli zobaczyć strój mieszczanina, damy w strojach tego okresu, szewca oraz rycerza w zbroi. Po krótkiej zabawie ze sznurkiem mieliśmy możliwość strzelania z prawdziwego łuku i tutaj nasi wychowankowie popisali się celnością. Odbyły się również walki na miecze a kto chciał mógł zobaczyć jak ciężka jest zbroja rycerza. Dla zainteresowanych panowie przywieźli repliki ksiąg z okresu średniowiecza. Może choć część informacji jakie otrzymaliśmy zapamiętamy i w nowym roku szkolnym będziemy umieli je wykorzystać.

15.06.2015. tekst: WN / foto: WN »


Dzień Matki

45


       Samorząd w internacie zorganizował 21 maja warsztaty plastyczne. Tematem zajęć była praca z okazji Dnia Matki, który przypada 26 maja oraz Dnia Ojca który obchodzimy 23 czerwca. Święta te mają na celu okazanie rodzicom i opiekunom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci. Pomysłów nie brakowało, wszyscy pracowali z zapałem. Kolorowe prace były niepowtarzalne. Oto kilka z nich:

21.05.2015. tekst: WN / foto: WN »


Spotkanie ze sportowcem

44


       W poniedziałek 18.05.2015 na zaproszenie Fanklubu PGE Skry Bełchatów działającego w Naszym Ośrodku zawitał wyjątkowy gość – jeden z najlepszych atakujących świata, reprezentant Polski z Mistrzostw Świata 2014 roku, Najlepszy Sportowiec Świata 2014 roku, siatkarz PGE Skry Bełchatów– Mariusz Wlazły! Siatkarz bez skrępowania i z uśmiechem odpowiadał na pytania dotyczące jego kariery i planów na przyszłość. Chętnie pozował do zdjęć, rozdawał autografy. Największą frajdę sprawiło wszystkim rozegranie krótkiego meczu sparingowego z udziałem Mistrza przy aplauzie publiczności. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Mariusz Wlazły swoją pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celu, skromnością, serdecznością w rozmowie i uśmiechem jest wzorem Człowieka dla wielu z nas. Wizyta tak znanego sportowca pozostanie w naszej pamięci jeszcze przez długi czas.

18.05.2015. tekst: PK / foto: PK »


Wydarzenia, które zmieniły świat

43


       W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym odbyło się uroczyste zakończenie konkursu historyczno - plastycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. ``Wydarzenia, które zmieniły świat``. W konkursie wzięło udział 27 szkół i przekazano organizatorom 177 prac. Wyróżnienie otrzymał uczeń naszej szkoły Maciej Więczkowski. Prace dzieci będą wyeksponowane w czasie Nocy Muzeów tj. z 16 na 17 maja 2015. Gratulujemy Maćkowi i życzymy dalszych sukcesów.

17.04.2015. tekst: WN / foto: WN »


Teatr bez słów

42


       24 marca 2015 odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Przegląd Teatralny TEATR BEZ SŁÓW.
W Przeglądzie brali udział uczniowie sześciu szkół podstawowych nr 30, 33, 55, 111, 142 i Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie przedstawienia bez tekstu, stosując formę pantomimy. Nie wszystkim się to udało, ale prezentowane spektakle były bardzo ciekawe. Obejrzeliśmy przedstawienia oparte na znanych tekstach literackich dla dzieci tj. : Słowik, Czerwony Kapturek, Dziewczynka z zapałkami, Alicja w Krainie Czarów, Chory kotek, Kot w butach oraz widowisko taneczno-muzyczne pt. Gra kolorów.
Naszą szkołę reprezentował zespół pantomimy Mimaki, pokazując przedstawienie `Och, Emilio` oparte na fragmencie książki A. Lindgren `Emil ze Smalandii`.
Przegląd nie miał charakteru konkursowego. I bardzo dobrze, bo trudno byłoby wybrać najlepszych. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

24.03.2015. tekst: MM / foto: MM »


Konkursy na 100-lecie Ośrodka

41


       W dniach 4-6 maja b.r. w naszym Ośrodku uczniowie mogli połączyć swoją wiedzę na temat szkoły z dobrą zabawą i przyjemnie spędzonym czasem. Z inicjatywy pani Beaty, Iwony i Moniki uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami lub nauczycielami uczestniczyli w konkursach i zabawach związanych z jubileuszem naszej szkoły. Dzieci ćwiczyły swoją koordynację ruchową ustawiając się tak, aby utworzyć logo Ośrodka. Każda klasa wykonała ciekawe ilustracje szkoły, które ozdobią wkrótce szkolne korytarze. Niektórzy przedstawili makiety Ośrodka, zaproponowali projekt graficzny nowego logo, napisali życzenia dla szkoły i wszystkich pracowników, wykonali gazetkę ścienną przedstawiającą historię szkoły. Uczniowie gimnazjum wykonali prezentacje multimedialne. Można było wziąć udział w quizach na temat szkoły, ułożyć puzzle na interaktywnej tablicy. W głosowaniu na imię dębu jednogłośnie wygrał KAJETAN, od imienia założyciela naszej szkoły. Na zakończenie wszyscy udekorowaliśmy tort urodzinowy , który zjedliśmy z apetytem!! W konkursach I miejsce zajęła klasa III a gimnazjum, drugie- V klasa, a trzecie- VI B gimnazjum. Wszystkim serdecznie gratulujemy!! Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wsparcie i zaangażowanie naszych działań!! Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć.

4-6 maja 2015. tekst: MT / foto: ... »


Konkurs znajomości jęz. angielskiego

40


       W dniach 17-19.IV. 2015 r. trzech uczniów gimnazjum: Julia, Grzesiek i Bartek pojechali z panią Mają i Moniką do Krakowa na konkurs znajomości języka angielskiego. Nasi uczniowie zmierzyli się w kategorii gimnazjum z dwudziestoma siedmioma uczestnikami z innych ośrodków w Polsce. I ponownie stanęliśmy na podium. Grzegorz zajął drugie miejsce, Julia szóste, a Bartek dziewiąte. Grupowo nasz Ośrodek zajął III miejsce na 23 Ośrodki uczestniczące w konkursie. W czasie wolnym uczestnicy zwiedzili centrum miasta, kopalnię soli w Wieliczce oraz integrowali się z pozostałymi uczestnikami. Gratulujemy naszym uczniom sukcesów! Do zobaczenia za rok w Wejherowie! Czeka nas długa podróż! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

17-19.04. tekst: MT / foto: MG »


Ogród botaniczny

39


       We wrześniu zaplanowaliśmy wycieczkę do Ogrodu botanicznego. W ciepły majowy dzień udało się grupie I i V z internatu zrealizować ten zamiar. Była to wyjątkowa lekcja botaniki. Mogliśmy w namacalny sposób przekonać się jak fascynujący jest świat roślin. Jesteśmy bogatsi o wiele niepowtarzalnych wrażeń, które zapamiętamy na długo.

5.05.2015. tekst: WN / foto: WN »


Rozstrzygnięcie konkursu

38


       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie Jubileuszowego Konkursu Fotograficznego `Usłysz Nas`. Na konkurs wpłynęło 20 zdjęć, co sprawiło, że przed jury konkursu stanęło bardzo ciężkie zadanie wyłonienia zwycięzców. Wybrano 5 prac w weryfikacji wstępnej a następnie poddano je ocenie punktowej. Wyłoniono zwycięzcę oraz kolejne nagrodzone miejsca. Wszystkie nadesłane prace będą stanowiły materiał do stworzenia wystawy pod hasłem `Usłysz Nas`, która zaprezentowana będzie podczas obchodów Jubileuszu 100–lecia SOSW nr 4 w Łodzi.

Informujemy, iż wkrótce zostaną Państwo powiadomieni o terminie odbioru nagród rzeczowych. Liczymy, że wybrane przez nas upominki, będą dla dzieci miłą i atrakcyjną niespodzianką. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne pamiątki.

Wyniki konkursu fotograficznego `Usłysz Nas`
I miejsce
– Rafał Porębski – bez tytułu – SOSW Racibórz. Nagroda: aparat fotograficzny
II miejsce – Dominika Kasparek – `Podpisujemy kontrakt` – SOSW nr2 Kutno. Nagroda: tablet+etui
III miejsce – Karolina Sieroń – `Chodź do nas, pobawimy się` - SOSW Radom. Nagroda: tablet+etui

Wyróżnienia
Paulina Krzemińska – `Migamy – coś kumamy` – SP 111 Łódź
Weronika Chylewska – `Ja wśród gołębi` – SOSW nr2 Kutno

2015-05-07. tekst: BO / foto: zwycięzcy »


Spotkania z ciekawymi osobami...

37


       W ramach cyklu spotkań z ciekawymi osobami niesłyszącymi nasz internat odwiedziła niesłysząca masażyska Katarzyna Wyrzykowska.
Pani Kasia opowiedziała dzieciom jak wyglądała jej droga edukacyjna, jakie miała trudności w zdobywaniu wiedzy. Zachęcała młodzież do realizowania swoich marzeń poprzez wiarę i chęć nauki. Opowiedziała co to jest masaż, jak go wykonywać i komu może pomóc.
Na zakończenie spotkania poddała masażowi chętne dzieci, a potem pokazywała jak prawidłowo stosować proste techniki masażu.

04.2015. tekst: TR / foto: TR »


Wycieczka na lotnisko

36


       W ramach cyklu zajęć Jak to jest zrobione? wychowankowie mieli możliwość zwiedzenia Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta, popularnie nazywanego Lublinkiem.
Aby dostać się bezpośrednio na płytę lotniska każdy z uczestników musiał być poddany dokładnej kontroli rzeczy osobistych oraz przejść przez specjalną bramkę do wykrywania metalu. Autobusem wszyscy przejechali do specjalnej jednostki straży pożarnej. Tu stacjonują wozy strażackie odpowiednio dostosowane do pracy na lotnisku. Każdy z uczestników miał możliwość wejścia do kabiny wozu strażackiego i zobaczyć sprzęt przeznaczony do użycia podczas akcji. Stąd bardzo dokładnie można było też obserwować lądowanie i start samolotu. W terminalu pasażerskim przeznaczonym do obsługi osób każdy mógł obejrzeć rzeczy, których nie wolno przewozić w bagażu, obejrzeć jaka jest perspektywa lotniska i pasa startowego z tarasu widokowego a także zwiedzić specjalną kaplicę przeznaczoną dla ludzi różnych wyznań i religii.

2015-04-27. tekst: PK / foto: Ł“L »


Wiosna

35


       Znów długo czekaliśmy na wiosnę. W końcu przyszła. Więc z wielką przyjemnością przywitaliśmy ją ogniskiem, na którym spaliliśmy Marzannę, upiekliśmy kiełbasę i chleb. Było miło, smacznie i tradycyjnie. A Pani Małgosi Góralskiej bardzo dziękujemy za przygotowanie pięknej, ekologicznej Marzanny! Wszystko przygotowała i zrealizowała gr. IV pod opieką wychowawcy. Zapraszamy do naszej galerii.

2015-04-22. tekst:Ł“Cz / foto: Ł“Cz »


Muzeum Kinematografii

34


       W dniu 24 marca 2015 grupa III z panem Tomkiem wyruszyła na wycieczkę do muzeum kinematografii. W muzeum można było zobaczyć stare sprzęty do kręcenia filmów, scenografie i eksponaty różnych postaci z bajek.

24.03.2015. tekst: TR / foto: TR »


Wycieczka do klubu sportowego

33


       W dniu 17 marca grupa III i IV wraz z wychowawcami udała się na wycieczkę do Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Chłopcy mieli możliwość obejrzenia nowego lokalu klubu. Zapoznali się z historią działalności klubu a zarazem obejrzeli liczne puchary zdobyte podczas różnorodnych mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych.

17.03.2015. tekst: TR / foto: TR »


Spotkannie integracyjne

32


       10 marca nasz ośrodek odwiedziły dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 33 z oddziałami integracyjnymi w Łodzi przy ul. Lermontowa 7. Uczniowie klasy II b tamtejszej szkoły mieli możliwość zobaczenia jak wygląda nasz ośrodek. Obejrzały klasy, bibliotekę i świetlicę szkolną. Mieli też możliwość podpatrzenia Jak odbywają się lekcje w języku migowym. Dużym zainteresowaniem cieszył się internat, w którym przebywają dzieci z poza łodzi, a w szczególności świetlica internatu. Dzieci także zapoznały się z postawami języka migowego. Na koniec uczestniczyli w warsztatach `Mali badacze` a tematem przewodnim tych zajęć był dźwięk. Mamy nadzieję, ze nasi goście wyszli z naszej szkoły zadowoleni i będą długo nas wspominać.

10.03.2015. tekst: OR / foto: AMT »


Wielkanoc

31


       Zbliżają się Święta Wielkanocne dlatego zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne, na których nasi wychowankowie ozdabiali pisanki. Wszystkie zrobione przez dzieci pisanki są kolorowe, wesołe i niepowtarzalne.

I właśnie takich Świąt, wesołych, miłych i niepowtarzalnych spędzonych w radosnej, rodzinnej atmosferze życzy wszystkim Samorząd Internatu.

3.04.2015. tekst: BO / foto: BO »


Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

30


       W tym roku postanowiliśmy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn obchodzić wspólnie. Dlatego również razem dziewczęta i chłopcy piekli pyszną szarlotkę na wspólne spotkanie i poczęstunek. Ciasto udało się wyśmienicie, smakowało wszystkim, niektórym już nawet przed upieczeniem. SAMORZĄD

10.03.2015. tekst: BO / foto: BO »


Sport w marcu

29


       03.03.2015 roku w szkole przy ul. Siedleckiej odbył się turniej w piłce nożnej. W zawodach brały udział szkoły gimnazjalne i uczniowie z klasy I szkoły ponadgimnazjalnej : W turnieju tym zajęliśmy wysoko punktowane II miejsce przegrywając w finale z SOSW NR 1.

10.03.2015 roku braliśmy udział w turnieju piłki siatkowej. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Niciarnianej w Łodzi. Zawody odbyły się w jednostce policji przy ul. Pienistej. Po bardzo wyrównanej walce zajęliśmy II miejsce przegrywając tylko z ZSS NR 6.

12.03.2015 roku organizowaliśmy coroczny turniej w dwa ognie usportowione dziewcząt szkół gimnazjalnych. Nasza szkoła wystawiła 2 drużyny. Dziewczęta grały w różnych składach, wszystkie zostały nagrodzone złotym medalem za zwycięstwo w całym turnieju i sportową walkę.

03.2015. tekst: AL / foto: AL »


Zespół Teatralny MIMAKI

28


       Nasz zespół teatralny MIMAKI wziął udział w Przeglądzie Małych Form Scenicznych i Estradowych dla Dzieci i Młodzieży MINIATURY 2015. W Centrum Zajęć Pozaszkolnych obejrzeliśmy dziewięć prezentacji. Wszystkie miały wysoki poziom i podobały się publiczności. Nasze przedstawienie pantomimy Rzepka otrzymało ogromne brawa.
Wszyscy doskonale się bawili, a na koniec zostali uhonorowani upominkami i pięknymi statuetkami - `Marzenkami`.

2015-02-27. tekst: MM / foto: MM »


Dzień Brytyjski w Ośrodku

27


       Czy znacie krok marszowy w wykonaniu Royal Guard w Londynie? Nasi uczniowie też już umieją tak maszerować! Czy wiecie jaki oficjalny strój nosi królowa Elżbieta II? Jak smakuje Wam angielska herbata z mlekiem? Jakie kolory ma flaga brytyjska? Takie zadania w kategorii szkoła podstawowa przygotowały dla uczniów panie: Maja, Magda i Monika na szkolny konkurs Dzień Brytyjski w naszym Ośrodku w dniu 23 stycznia b.r. Uczniowie gimnazjum musieli zmierzyć się z trudniejszymi zadaniami: ubraniem strażnika królewskiego, ułożeniem mapy Zjednoczonego Królestwa oraz dopasowaniem do części składowych odpowiednich stolic, flag i kwiatowych symboli. Młodzież wyszukiwała słowa angielskie funkcjonujące w języku polskim. Klasy gimnazjum oglądały też film o wielkim pożarze Londynu w 1666 roku . Było też coś na rozruszanie się - taniec irlandzki! Również w szkolnej bibliotece czekało na uczniów zadanie konkursowe związane z książkami. I miejsce w kategorii szkoła podstawowa zajęła klas VI B, a kategorii gimnazjum klasa II C. Wszystkim zwycięzcom oraz pozostałym dzieciom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i udaną zabawę! Serdecznie dziękujemy też nauczycielom zaangażowanym we współorganizowanie naszego konkursu.

23.01.2015. tekst: MT / foto: MG, MM, BO »


Karnawał

26


       Tradycja mówi karnawał to czas wspólnych zabaw i tańców, a zatem w karnawale czas na bale. Jak każdego roku odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy. Wyruszyliśmy w wielką podróż. Tym razem przenieśliśmy się na Dziki Zachód. Swoją obecnością zaszczycili nas kowboje i kowbojki, a także mały Indianin.
Dekoracja tworzyła wspaniały klimat. Nie zabrakło świetnej muzyki, konkursów i zabaw, w których uczestniczyli wszyscy. Były tańce, przeciąganie liny, szukanie sztabek złota, przyczepianie gwiazdy szeryfa z zasłoniętymi oczami, rzut kapeluszem do celu, rzut lassem aby złapać konia i wiele innych ciekawych zabaw. Jak na prawdziwy bal przystało wybraliśmy króla i królową balu.
W tym roku parą balu zostali –kowbojka Iza Wańkowska i Indianin Kacper Górecki. Wyróżnieni zostali również Alan Wardziak, Robert Zawada. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale.

2015-02-10. tekst: WN / foto: “ŁL »


Kiermasz i zbiórka darów

25


       W dniu 19 grudnia Samorząd przygotował kiermasz, na którym można było wymienić dary dla bezdomnych zwierząt, na różne, nie tylko świąteczne, przedmioty. Można było również wpłacać pieniądze, za które kupiliśmy 27 dużych puszek mokrej karmy dla psów. Każdy mógł próbować szczęścia strzelając do tarczy - kto trafił w sam środek, mógł wybrać sobie drugą rzecz z naszego kiermaszowego stołu. Łącznie uzbieraliśmy 12 kg suchej karmy, ponad 37 kg karmy w puszkach, miski, smycze, koce, prześcieradła, materiały, witaminy... Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji. Wszystkie dary zawieźliśmy do Schroniska przy ulicy Marmurowej i przekazaliśmy Łódzkiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.

19.12.2014. tekst: BD / foto: BD »


Wigilia

24


       19 grudnia wszyscy uczniowie i pracownicy naszego Ośrodka spotkali się przy wspólnym, wigilijnym stole. Gościliśmy dawno nie widzianych nauczycieli - emerytów i przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej z ulicy Narutowicza. Wszyscy w pełnej serdeczności atmosferze obejrzeliśmy oryginalne życzenia przygotowane przez Pana Dyrektora Tomasza Tomaszewskiego oraz jasełka w wykonaniu naszych uczniów. Śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem wprowadziło prawdziwie świąteczny nastrój. Po zjedzeniu przepysznych potraw przygotowanych przez nasze panie kucharki przyszedł długo wyczekiwany Mikołaj ! Wręczał prezenty wszystkim dzieciom, nie tylko tym grzecznym, choć te niegrzeczne musiały obiecać poprawę. Tym miłym akcentem pożegnaliśmy się przed feriami świątecznymi.

19.12.2014. tekst: BD / foto: BD »


Tropikalny las w środku Łodzi

23


       W pochmurny dzień klasy: IV Szkoły Podstawowej i Ia Gimnazjum wybrały się na wycieczkę do łódzkiej Palmiarni, której klimat i roślinność przypominają wilgotny las równikowy. W pawilonach zbudowanych ze szkła znajduje sie kolekcja około 2400 gatunków roślin kwiatowych, bylin, krzewów i drzew z całego świata, z rejonów o bardzo ciepłym i wilgotnym klimacie. Obejrzeliśmy olbrzymie okazy palm, które mają ponad sto lat, piękne, kolorowe storczyki rosnące na pniach drzew. Widzieliśmy dojrzewające owoce kawy, pieprzu, mandarynki i bananowca. Poznaliśmy jedne z najstarszych roślin na świecie - sagowce i drzewiaste paprocie. Mogliśmy dokładnie przyjrzeć się wszystkim okazom, dotknąć liści, powąchać kwiaty. W palmiarni widzieliśmy też rośliny mięsożerne, jak rosiczka i muchołówka. Duże wrażenie zrobiły na nas bardzo duże i stare kaktusy w pawilonie roślin pustyń. Dodatkową atrakcją są wielkie okazy ryb pływające w oczkach wodnych. Łódzka Palmiarnia to piękne miejsce, w którym można poszerzyć swoją wiedzę o roślinach egzotycznych w warunkach bardzo przypominających las równikowy i pustynię.

. tekst: UO-S / foto: UO-S »


Ogólnopolska lekcja WF

22


       W ramach akcji Stop zwolnieniom z WF-u Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Fundacją Marcina Gortata MG13 zorganizowało w dniu 11 grudnia 2014r. wielką lekcję WF-u na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aby w niej uczestniczyć, należało wziąć udział w ogólnopolskim konkursie `WF NA ZIMOWYM NARODOWYM`, który polegał na zorganizowaniu i udokumentowaniu (w postaci jednej fotografii) atrakcyjnej, kreatywnej lekcji WF-u, która zachęci młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Komisja konkursowa spośród wszystkich uczestników wyłoniła 30 laureatów wśród których na wysokim dziesiątym miejscu znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Na zwycięzców konkursu czekało spektakularne miasteczko lodowe. W jego skład wchodziły trzy lodowiska oraz sześciotorowa górka lodowa do zjeżdżania na pontonach. Organizator zapewnił dla wszystkich uczestników niezbędny sprzęt sportowy, ciepły posiłek oraz okazjonalne upominki. Wśród zaproszonych gości, poza ministrem sportu Andrzejem Biernatem, znaleźli się wybitni reprezentanci Polski w tym: Agnieszka Rylik (bokserka), Artur Siódmiak (piłkarz ręczny), Cezary Trybański (koszykarz), Mariusz Czerkawski (hokeista na lodzie), Otylia Jędrzejczak (pływaczka) oraz Anna Lewandowska (karate). Na stadionie, w jego centrum przykuwała uwagę ogromnych rozmiarów choinka. Sam stadion zrobił na nas olbrzymie wrażenie. Zabawę rozpoczęła Anna Lewandowska, żona wybitnego reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego, prowadząc rozgrzewkę dla ok. 800 uczestników. Było ciasno, a mimo to czuliśmy się wspaniale wiedzieliśmy, że bierzemy udział w czymś wyjątkowym, jak prawdziwi sportowcy reprezentujący nasz kraj. Potem już tylko zabawa i pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi gośćmi, którzy mówili, że trzeba mieć pasje i marzenia, ale nie każdy musi zostać mistrzem, że sport uczy życia, uczy zarówno wygrywać jak i przegrywać oraz stwarza okazję do poznawania nowych miejsc i ludzi. Szczególnie spodobała się nam recepta, którą osobiście stosowała Otylia Jędrzejczak: `sport musi dawać przyjemność, każdy ma w sobie talent, tylko trzeba go w sobie obudzić, porażka jest tylko przystankiem na drodze do sukcesu, pomimo wszystko warto się uśmiechać!` Z żalem i satysfakcją opuszczaliśmy Stadion Narodowy. Uczestniczyliśmy w czymś wyjątkowym i byliśmy częścią tej niezwykłej lekcji.

11.12.2014. tekst: EC / foto: EC »


Konkurs

21


       Wzięliśmy udział w konkursie Internet - uwaga niebezpiecznie zorganizowanym przez Łódzki Oddziała PZG. Z radością informujemy że nasz filmik 'Zadanie dla reportera' zajął w konkursie II miejsce ! Mimo sporej konkurencji nasza praca zyskała uznanie Jury. Oto link do strony na której można zobaczyć wszystkie prace biorące udział w konkursie: http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/konkurs/

tekst: BD / foto: »


Andrzejki

20


       27 listopada 2014 roku w internacie odbyła się impreza Andrzejkowa. Andrzejki to nie tylko wróżby, ale przede wszystkim dobra zabawa. Dlatego też wychowawcy postarali się zapewnić wychowankom wiele atrakcji. Zarówno pierwsza część imprezy – zawody na wesoło, jak i druga – wróżby, dostarczyła wszystkim uczestnikom wiele emocji i śmiechu.

Imprezę zorganizowali i prowadzili : Karolina Stefanowicz, Wiesława Niewiadomska, Łukasz Lasoń oraz Piotr Koprowski.

27.11.2014. tekst: KS / foto: “L »


Spotkanie mikołajkowe

19


       W oczekiwaniu na Mikołaja każda grupa pięknie przyozdobiła swój worek na prezenty. Mikołaj nie zawiódł, zostawił pod choinką drobne upominki nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich wychowawców.

6.12.2014 . tekst: BO / foto: BO »

zobacz też fotorelację z Turnieju Mikołajkowego:

16.12.2014 . tekst: - / foto: MM »


Święta tuż tuż...

18


       Święta tuż tuż...
Dlatego Samorząd Internatu zorganizował warsztaty plastyczne, na których nasi wychowankowie ozdabiali bombki choinkowe.
Pomysłów nie brakowało, wszyscy pracowali z zapałem. Bombki są piękne, kolorowe, niepowtarzalne, zresztą zobaczcie sami.

6.12.2014. tekst: BO / foto: bo »


Jesień w liściach zamknięta

17


       Międzyszkolny konkurs 'Jesień w liściach zamknięta' rozstrzygnięty. W tym roku nasi wychowankowie z grupy V internatu brali udział w konkursie fotograficznym pod tym tytułem. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Kilka prac było wyjątkowo udanych. Maciej Więczkowski, Julia Zbytniewska, Iza Wańkowska zdobyli wyróżnienia. Życzymy im dalszych udanych zdjęć i kolejnych sukcesów.

Oto zdjęcia naszych uczniów.

2014-11-25: WN/wn »


Rok Oskara Kolberga

16


       W związku z obchodami roku Oskara Kolberga grupa V internatu wybrała się 18 listopada na wycieczkę do Muzeum Archeologiczno Etnograficznego. Z okazji 100 rocznicy urodzin znanego etnografa mogliśmy obejrzeć ciekawe wystawy związane z naszym folklorem. Wystawa " Muzykanci. Ryzykanci" przedstawiała bardzo ciekawe instrumenty muzyczne jak również fotografie osób na nich grających. Widzieliśmy harmonijki ustne, harmonię pedałową , różnej wielkości bębenki, trąbki, skrzypce ,akordeon. Mogliśmy jeszcze raz utrwalić życiorys Oskara Kolberga przedstawiony na planszy. Kolejna wystawa pod tytułem "Szare jak ziemia, barwne jak pamięć" to typowa wystawa etnograficzna, poświęcona jest człowiekowi - twórcy . Reprezentowane są na niej regiony opoczyński, rawski, łowicki i sieradzki. Wystawa przedstawia pewien schemat kulturowy ludzkiej drogi życiowej (dzieciństwo, młodość, zawarcie małżeństwa i założenie nowego gospodarstwa – praca w polu, w kuźni, i okres jesieni życia czyli starość).Była to ciekawa lekcja na której wychowankowie przybliżyli sobie kulturę i folklor naszej ojczyzny.

18.11.2014: WN/wn »


Piknik Niepodległościowy w Manufakturze

15


       11 listopada klasa VI b oraz III b gimnazjum wraz z wychowawcami były w Manufakturze na uroczystościach związanych ze świętem Niepodległości. O godzinie 12-tej w południe na placu Manufaktury pojawił się Marszałek Józef Piłsudski. Wjechał dorożką na rynek w asyście grypy rekonstrukcyjnej wojska polskiego. Przemówił do wszystkich zebranych łodzian, a od harcerzy przyjął Ogień Niepodległości. Później pani prezydent zaprosiła wszystkich uczestników pikniku do wspólnego zatańczenia poloneza na rynku.
W Manufakturze na swoich stoiskach zaprezentowali się strażacy, policjanci, straż miejska, żołnierze elitarnych jednostek wojska polskiego, jak i lotnicy, kawaleria powietrzna, czy spadochroniarze. Mogliśmy obejrzeć umundurowanie, wyposażenie, sprzęt wojskowy i uzbrojenie oraz pojazdy wojskowe. Wszystkiego można było dotknąć i zrobić sobie zdjęcia. Były też pokazy szermierki i walki wręcz. Najbardziej podobało mi się strzelanie z karabinu na strzelnicy Związku Strzeleckiego "Strzelec". Razem z Arturem Czarneckim z VI klasy zdobyliśmy najlepszy wynik. Bardzo podobał mi się ten czas spędzony w Manufakturze, dużo mogłem się dowiedzieć o czasach wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości.

11.11.2014: Jacek Piecko, klasa III b gimnazjum / rs »


Święto ziemniaka w ogrodzie

14


       Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasy 0 – III) bawili się na corocznym święcie ziemniaka. Dzień rozpoczęliśmy od poszukiwań ziemniaków, które dość dobrze ukryły się w ogrodzie szkolnym. Gdy już wszystkie ziemniaki zostały odnalezione i położone na grillu, rozpoczęliśmy zabawy w grupach. Musieliśmy odszukać stacji, na których czekały na nas atrakcyjne zadania. Nie było to wcale takie proste, bo nasz ogród jest duży i trzeba było dobrze się rozglądać. Wszystkim jednak udało się dotrzeć w odpowiednie miejsce i rozwiązać zadania: segregowaliśmy dary jesieni, kalkowaliśmy korę drzew, zdmuchiwaliśmy liście, zagraliśmy w ziemniaczane bule, wybieraliśmy na czas ziemniaki z wielkiego worka. Po wykonaniu wszystkich zadań, czekała nas jeszcze rywalizacja sportowa: skoki w workach, przenoszenie ziemniaka na łyżce i ziemniaczany tor przeszkód. Było dużo śmiechu i zabawy. Zrobiliśmy też wspólnie piękną Panią Jesień, którą możecie podziwiać na korytarzu szkolnym. A na zakończenie tego ziemniaczanego dnia zjedliśmy nasze upieczone ziemniaki. Pieczony ziemniak = niebo w gębie. Dobrze, że były dokładki :)

: MM/mm »


Święto Niepodległości

13


       7 XI w naszym Ośrodku uczniowie klas IV-VI i klas I –III gimnazjum wzięli udział w zabawach i konkursach niepodległościowych. Każda klasa miała do zaliczenia zadania przygotowane przez nauczycieli historii, j.polskiego, j.angielskiego. Na wykonanie każdego zadania klasa miała tylko 10 minut, więc wszyscy bardzo się starali i wzajemnie motywowali. Począwszy od rzucania lotkami do tarczy (darta), układania historycznych puzzli, rozwiązywania krzyżówki w j. polskim lub j.angielskim, kolorowania portretów Józefa Piłsudskiego, uzupełniania tekstu z lukami, wykonywania plakatów z symbolami narodowymi Polski po uzupełnianie tekstu pieśni legionowych – wszystkie zadania były bardzo ciekawe, jedne łatwiejsze, inne trudniejsze. Za każde zadania klasa zdobywała punkty. Zespoły terapeutyczne również włączyły się do zabawy i wykonały piękną pracę plastyczną: biało-czerwony obraz naszej Ojczyzny. Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się w pracowni historycznej na krótkim apelu niepodległościowym, a niektórzy nawet spróbowali zaśpiewać 'My, pierwsza brygada….'
Po podsumowaniu wyników zwyciężyły w kategorii szkoła podstawowa klasa V i VIa, a w kategorii gimnazjum – klasa I a.

7.11.2014: BD/bd »


Odkrywcy Łodzi

12


       W tym roku szkolnym uczniowie naszego Ośrodka ponownie uczestniczyli w projekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pt . Odkrywcy Łodzi. Pierwsza wycieczka odbyła się 26 września. Razem z przewodniczką PTTK zwiedzaliśmy Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej. Obejrzeliśmy zabytkowe groby w katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej części cmentarza. Po wycieczce odbyły się warsztaty plastyczne. Druga część projektu to wizyta w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Tam zwiedziliśmy Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej. W jednym z domków skansenu uczniowie brali udział w sizalowych warsztatach. Każdy samodzielnie wykonał lalkę z sizalowych sznurów. Później czekały nas niesamowite atrakcje w interaktywnym muzeum, gdzie przenieśliśmy się w czasy Łodzi przemysłowej. Układaliśmy gobelin z puzzli, projektowaliśmy własne tkaniny na specjalnym stole dotykowym, rozegraliśmy meczu kłębkiem włóczki i zbieraliśmy bawełnę. Na koniec wizyty w muzeum wysłaliśmy do szkoły wirtualne pocztówki.

.: MM/mm »


Gdzie jest powietrze?

11


       W ramach zajęć warsztatowych 'Mali Badacze' gościliśmy w tym roku szkolnym już dwie grupy dzieci. W poniedziałek 7.10.2014r. odwiedziła nas grupa uczniów z klas drugich SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi, a dnia 9.10.2014 klasa wstępna z Integracyjnej SP nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi.
Pokazaliśmy im kilka doświadczeń pt. 'Gdzie jest powietrze?' przygotowanych przez panią Iwonkę Sobczyńską.
Młodzi Badacze mieli okazję zobaczyć i poczuć powietrze. Dowiedzieć się czegoś o lotach na Księżyc, zaparzyć herbatkę z balonika, zrobić porządki przy pomocy świeczki itp.

Mamy nadzieję, że się wszystkim podobało.

Więcej zdjęć (do pobrania i oglądania) jest tutaj.

7.10.2014: BO/mg »


Odwiedzamy groby naszych nauczycieli

10


       Z okazji Święta Zmarłych uczniowie naszego Ośrodka odwiedzili groby byłych pracowników: nauczycieli, wychowawców, dyrektorów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili groby na cmentarzu przy ul.Ogrodowej: księdza Kajetana Nasierowskiego - założyciela i pierwszego Dyrektora Ośrodka , Kazimierza Kołodziejczaka - byłego Dyrektora i nauczyciela oraz Danuty Szumlańskiej - nauczycielki. Klasa VI b odwiedziła cmentarz na Radogoszczu i grób ś.p. Stanisława Witolda Kmity - założyciela i patrona SOSW nr 5 w Łodzi. Klasa III b g odwiedziła grób dyr. SOSW nr 5 - Kazimierza Mamosa. Klasa II c g odwiedziła groby nauczycieli - Laury i Włodzimierza Engwertów. Klasa V zapaliła znicze na grobie nauczyciela - Antoniego Paradowskiego. Pamiętaliśmy również o grobach wieloletniej kierowniczki internatu - Elżbiecie Dudkiewicz oraz o nauczycielu wych.fiz. - Zbigniewie Porczyńskim. Uczniowie posprzątali groby, zapalili znicze, pomodlili się.

24.10.2014: EK/ek /bd »


Wycieczka do Rogowa...

21 15.05.2014


       15 maja uczniowie naszej placówki zwiedzili Muzeum Lasu i Drewna oraz Arboretum w Rogowie, niedaleko Łodzi. W Muzeum znajduje się wiele eksponatów zwierząt żyjących w różnych środowiskach, a przede wszystkim w lesie. Najbardziej podobała nam sie kolekcja ssaków i ptaków. Muzeum poświęcone jest tez drzewom i drewnu. Można tu zobaczyć przekroje pni wielu drzew i przekonać się po liczbie słoi, jak wiele lat mogą rosnąć drzewa. Arboretum to ogród leśny. W Rogowie możemy zobaczyć zarówno rośliny ozdobne i drzewa z Polski, a także bardzo egzotyczne gatunki, np. drzewo chusteczkowe z Chin, bardzo wysokie sekwoje z Ameryki Północnej. Nasza wycieczka zaplanowana była w okresie kwitnienia największej ozdoby Arboretum - rododendronów: różaneczników i azalii. Ich kwiaty, kolor i zapach bardzo nam sie podobały i były wdzięcznym obiektem do fotografowania. Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku i wymianą wrażeń.

autor/foto »