SOSW nr 4
rekrutacja

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi

tel: 42 678 47 00, 42 678 19 31.     sosw_lodz@poczta.onet.pl  GG:


Nabór do Przedszkola:


O przyjęcie do Przedszkola ubiegać się mogą rodzice dziecka z wadą słuchu lub z afazją posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wymagane dokumenty: wykaz w formacie *.doc

 • 1. Skierowanie do SOSW nr 4 w Łodzi wydane przez organ prowadzący placówkę (Prezydent Miasta Łodzi) na podstawie wniosku skierowanego przez rodziców do Urzędu Miasta (Gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. pobierz
 • 2. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • 3. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • 4. Podanie o przyjęcie do Przedszkola. pobierz
 • 5. Karta zdrowia dziecka lub inna dokumentacja medyczna.
 • 6. Aktualny audiogram.
 • 7. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Ze względu na specyfikę Ośrodka zgłoszenia i dokumenty przyjmowane są przez cały rok:

23 VIII 2014

Nabór do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:


O przyjęcie do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ubiegać się mogą rodzice dziecka z wadą słuchu lub z afazją posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wymagane dokumenty: wykaz w formacie *.doc

 • 1. Skierowanie do SOSW nr 4 w Łodzi wydane przez organ prowadzący placówkę (Prezydent Miasta Łodzi) na podstawie wniosku skierowanego przez rodziców do Urzędu Miasta (Gminy) właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. pobierz
 • 2. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • 3. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • 4. Podanie o przyjęcie do Ośrodka. pobierz
 • 5. Karta zdrowia dziecka lub inna dokumentacja medyczna.
 • 6. Aktualny audiogram.
 • 7. Kwestionariusz osobowy ucznia (wypełniony na miejscu). pobierz
 • 8. Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu (dotyczy absolwentów szkoły podstawowej).
 • 9. Podanie do Dyrektora Ośrodka o objęcie dziecka całodobową opieką (dotyczy uczniów spoza Łodzi).
 • 10. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Ze względu na specyfikę Ośrodka zgłoszenia i dokumenty przyjmowane są przez cały rok:

23 VIII 2014