SOSW nr 4

Oœśrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi


Jednym z elementów obchodów 100 lecia naszego Ośrodka była konferencja pt. Edukacja niesłyszących wczoraj, dziś i jutro, która odbyła się 20-21 marca. Organizatorami konferencji był nasz Ośrodek (SOSW nr 4), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi. Konferencja odbyła się w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Wzięło w niej udział ok.130 osób.
Byli to zarówno naukowcy m.in. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski (przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego), dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), wykładowcy uczelni wyższych z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, Pracowni Lingwistyki Migowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Uczestniczyła bardzo duża grupa nauczycieli z ośrodków dla dzieci niesłyszących z całej Polski poza tym uczestniczyli nauczyciele szkól integracyjnych, logopedzi, pedagodzy szkolni, rodzice dzieci niesłyszących oraz studenci.
     Konferencję otworzył Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prof. dr hab. Andrzej Koszmider, następnie głos zabrał dyrektor ośrodka Tomasz Tomaszewski, gości powitał również wiceprezes PZG Bronisław Stasiak.

     W I części zatytułowanej Tradycje kształcenia głuchych profesor Bogdan Szczepankowski przedstawił historię edukacji niesłyszących z uwzględnieniem rozwoju języka migowego. W tej części znalazła się również historia naszego ośrodka, którą przedstawiała Elżbieta Woźnicka.

     II część obrad zatytułowana była Sytuacja dziecka głuchego w szkole dla głuchych. Doktor Joanna Kobosko podzieliła się swoimi badaniami wśród rodziców dzieci niesłyszących, ukazując ich obawy, lęki a także wyzwania wobec wychowania swoich niesłyszących dzieci. W tej części wystąpili naukowcy z Pracowni Lingwistyki Migowej UW i nauczyciele z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie (dr Paweł Rutkowski, dr Małgorzata Czajkowska-Kisil, mgr Joanna Łacheta, mgr Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, mgr Małgorzata Skuza), którzy przedstawili proces adaptacji podręcznika dla kasy I "Nasz Elementarz". Dowiedzieliśmy się jak wyglądał proces dostosowania podręcznika dla dzieci niesłyszących, jakie zmiany wprowadzono, jak wyglądają przygotowane w języku migowym pomoce dla ucznia oraz jak mogą nauczyciele wykorzystywać przygotowany dla nich poradnik. Było to bardzo ciekawe i pouczające wystąpienie. Z danych statystycznych zebranych przez badaczy, wynikało również że wielu nauczycieli szkół integracyjnych korzysta z tego podręcznika, zaadoptowanego na potrzeby kształcenia dzieci głuchych.

     Uczestnikami konferencji byli również nauczyciele ze szkoły dla dzieci niesłyszących w Hradec Kralove w Czechach. Przedstawili w jaki sposób wygląda opieka, wychowanie i kształcenie dwujęzyczne w ich szkole (Peter Vysoucek). Na konferencje została zaproszona również Kristina Ericsson, nauczycielka dzieci niesłyszących w Szwecji, niestety z powodów osobistych nie mogła przyjechać. Swoje wystąpienie przekazała nam w wersji elektronicznej, w postaci nagrania na YouTube, które zostało odtworzone i przetłumaczone gościom na język polski, PJM i międzynarodowy język migowy. Przedstawiła doświadczenia szwedzkie w zakresie wykorzystania języka migowego w nauczaniu szwedzkiego języka pisanego. Podzieliła się swoimi doświadczeniami i przedstawiła konkretne przykłady. W tej części wystąpił również, jak zwykle bardzo interesująco i energicznie, dr Piotr Tomaszewski, wskazując na psychologiczne aspekty rozwoju myślenia dziecka niesłyszącego, rozwoju mowy werbalnej i języka migowego. Profesor Kazimiera Krakowiak dokonała analizy popularności i korzyści z wykorzystywania i zastosowania różnych metod wychowania językowego osób z uszkodzonym słuchem. Sytuacje głuchych na Uczelniach wyższych przedstawiłam niesłysząca studentka Małgorzata Talibska. Oparła się również na swoich osobistych odczuciach i doświadczeniach. Swoim osobistymi doświadczeniami w kształceniu dzieci głuchych, podzieliła się niesłysząca nauczycielka Anna Michalska z Zespołu Szkół Specjalnych z Zabrza.

     Cześć III zatytułowana Dziecko głuche w szkole masowej poświęcona była sytuacji dzieci niesłyszących w szkołach ogólnodostępnych. Katarzyna Pęczek przedstawiła trudną sytuację dzieci głuchych w szkołach masowych z perspektywy edukacji włączającej. Wskazała na brak przygotowania wielu nauczycieli do pracy z dzieckiem niesłyszącym i wynikającymi z tego konsekwencjami w trudnościach w uczeniu się dziecka głuchego. O znaczeniu i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych młodzieży z uszkodzonym słuchem w perspektywie budowania poczucia tożsamości osoby głuchej mówiły dr Agnieszka Dłużniewska, dr Aleksandra Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk.      Pierwszy dzień konferencji zakończył występ pantomimy z naszego ośrodka, przygotowany przez Dorotę Combrzyńską-Nogalę oraz Małgorzatę Małolepszą. Aktorzy przedstawili pantomimę pt.: Ach Emilia oraz film przedstawiający koszmarny sen uczennicy Ani Gajdy, o naszej szkole, w którym udział wzięli uczniowie, nauczyciele, wychowawcy oraz personel techniczny. Za swój występ oraz film otrzymali aktorzy i nauczycielki ogromne brawa.      W drugim dniu od rana uczestnicy konferencji zwiedzali nasz ośrodek, a następnie wzięli udział w 5 warsztatach, które odbyły się również w naszym ośrodku: Warsztat PJM; Czym jest AUDYZ? czyli o dyskryminacji osób niesłyszących; Doskonalenie pomocy dydaktycznych w pracy z niesłyszącymi; Pedagogika twórczości; Warsztat poświęcony Artykułowi 24 Konwencji ONZ o prawach niepełnosprawnych. Po zakończonych warsztatach uczestnicy wyrażali zadowolenie z ich przebiegu i prowadzenia. Był to również czas na wymianę doświadczeń i opinii na temat obecnej sytuacji edukacji dzieci niesłyszących.

     Po warsztatach wszyscy przenieśli się lub zostali przewiezieni zorganizowanym transportem do AHE, gdzie odbyła się IV część obrad zatytułowana Psychospołeczne i komunikacyjne aspekty edukacji głuchych. Obrady rozpoczęła profesor Dorota Podgórska-Jachnik, ukazując jakie są korzyści z edukacji niesłyszących, jak zmienia się jej kierunek, co daje osobom głuchym zdobycie wykształcenia, jakie dzięki temu maja korzyści o charakterze emancypacyjnym. W czasie tej części uczestnicy konferencji zostali zapoznali z programem telewizyjnym realizowanym specjalnie dla dzieci głuchych "Supełkowe ABC" Twórczyni i pomysłodawczyni tego programu Monika Kalinowska z Telewizji Polskiej opowiedziała jak powstaje program, jakie są jego założenia. O kulisach powstawania programu oraz jego założeniach opowiedziały również Joanna Łazowska Szczecińska i Olga Romanowska.

     Pozostałe wystąpienia dotyczyły pracy z dziećmi niesłyszącymi w zakresie rozwijania ich kompetencji językowych. O technikach i metodach programowania języka w terapii dzieci niesłyszących i doświadczeniach w pracy logopedycznej mówiła dr Zdzisława Orłowska-Popek. O konieczności wprowadzania nauki języka migowego w szkołach dla dzieci słyszących jako element wprowadzania w kulturę osób głuchych mówiła dr Joanna Bałach-Frankieiwcz, Na potrze rozwijania kompetencji komunikacyjnych dziecka niesłyszących zwróciła uwagę Krzysztofa Ciepłuch. O znaczeniu czasu i doświadczenia życiowego w kontekście zasobów osobowych osób głuchych mówiła dr Joanna Kossewska, dzieląc się również wynikami swoich badań. Znaczeniu przestrzeni, bardzo szeroko rozumianej, w kształceniu i wychowaniu niesłyszących mówiła dr Iwona Jagoszewska. Swoje osobiste, bardzo głębokie doświadczenie w kształtowaniu mowy werbalnej u osoby głuchej przedstawiła niesłysząca studentka Maria Olejniczak. W imieniu nieobecnej Małgorzaty Zgody referat wygłosiła dr Joanna Kobosko prezentując wyniki badań nad osiągnieciami szkolnymi uczniów z implantem ślimakowym.

     Konferencja cieszyła się dużymi zainteresowaniem, wszyscy z zainteresowaniem słuchali wystąpień, byli bardzo zadowoleni z wygłoszonych referatów, pobytu w naszym ośrodku, udziału w warsztatach oraz ogólnej organizacji i atmosfery na konferencji.

pobierz całość jako *.doc
Relacja ze strony Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej >>>>>


Aby pobrać zdjęcie w lepszej jakoœści kliknij na obrazku prawym klawiszem myszki i wybierz opcję 'zapisz obrazek jako...' lub 'zapisz element docelowy jako...' albo 'kopiuj obrazek'.


E.Woźnicka, 20-21 marca 2015


Konferencja
zdjęcie 1 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 2 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 3 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 4 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 5 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 6 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 7 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 8 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 9 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 10 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 11 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 12 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 13 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 14 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 15 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 16 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 17 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 18 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 19 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 20 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 21 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 22 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 23 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 24 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 25 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 26 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 27 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 28 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 29 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 30 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 31 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 32 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 33 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 34 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 35 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 36 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 37 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 38 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 39 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 40 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 41 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 42 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 43 z 44

Konferencja

Konferencja
zdjęcie 44 z 44

Konferencja